Martinikerk Bolsward

Algemeen nieuws

Bezinning: Hervormen houdt nooit op!

04-11-2017
Dinsdag 31 oktober was het dan zover. Een jaar lang is er binnen de Protestantse Kerk de nodige aandacht besteed aan 500 jaar Reformatie. En als begindatum van deze reformatie houden we aan 31 oktober 1517, de dag dat Luther volgens de overlevering zijn stellingen spijkerde op de kerkdeur. Door de boekdrukkunst was het mogelijk dat deze woorden in het Latijn snel verspreid werden onder de geestelijken en na de vertaling in het Duits ook onder het ”gewone” volk. Zo was het niet toevallig dat juist op deze dag, direct voor de RK feesten van Allerheiligen en Allerzielen op 1 en 2 november de mening van deze monnik naar buiten kwam. De kerk moest in zijn ogen veranderen, zeker met de opvattingen over de mogelijkheid aflaten te kopen, waarbij -formeel tenminste- kerkelijke straffen werden kwijtgescholden. Maar de algemene opvatting was dat zonden werden vergeven. En dat maakte nogal verschil na je dood, met betrekking tot hemel, vagevuur en hel. Zo ontstond er binnen de RK -kerk een veranderingsbeweging, die van binnen uit de kerk probeerde te hervormen, te reformeren. Ook toen dit niet mogelijk bleek binnen de kerk ging de hervorming/ reformatie door. 
Twee termen voor hetzelfde; ‘één pot nat’, zouden we zeggen in kerkelijk Bolsward (en een aantal andere plaatsen in ons land). Misschien moeten we ons oor dan nog maar eens te luisteren leggen bij de apostel Paulus, opdat wij niet ophouden met reformeren van de kerk en hervormen van ons zelf. Romeinen 12: 2 ”En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat ge moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene” (NBG vertaling 1951) of in de NBVertaling van 2004: “U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed is, volmaakt en Hem welgevallig is” 
Het gaat dus om in beweging blijven, veranderen en vernieuwen. Wat het veranderen van de Kerk betreft: volgens mensen die hebben afgehaakt verandert er nooit iets, volgens sommige zeer trouwe gemeenteleden verandert alles steeds maar en veel te snel. Ik blijf in ieder geval hopen dat dit zal leiden in onze stad tot één “geherformeerde” kerk. 
Maar ook voor onszelf, in ons denken mag dan vaak nog wel het nodige veranderen. Een paar voorbeelden. * Wanneer wij werkelijk menen dat de jeugd de toekomst heeft, waarom is er dan soms commentaar op het feit dat er (te) veel aandacht is in de diensten voor onze kinderen. 
* En wanneer onze jeugd ons werkelijk aan het hart gaan, waarom laten we hen dan in de steek wanneer er een jeugddienst is, terwijl we wel verwachten dat zij er in de gewone ”ouderen diensten” wel bij zijn? 
* En wanneer we niet enkel naar de Kerk gaan voor onszelf, maar vooral voor God, waarom blijven we dan thuis als een kerkdienst in het verkeerde gebouw is. Is God daar dan niet aanwezig, net zoals wij er ontbreken?
Kortom, ook voor ons is er werk aan de winkel: De reformatie houdt nooit op! Wie weet valt er dan ook wat dit betreft over 500 jaar iets nieuws te herdenken. Maar daar hoeven we niet op te wachten. We mogen nu al wel beginnen. Ds. J. Ariesen
< Terug