Martinikerk Bolsward

Perspectief en Blik!

 

Perspectief is een gemeenschappelijk kerkblad van de Gasthuiskerk en de Martinigemeente van Bolsward en verschijnt maandelijks (behalve in de maand augustus) voor de eerste zondag van de maand.

 

Redactie

Mevr. J. Dijkstra en mevr. G. Kruisenga - de Bruin namens de Gasthuiskerk.

Mevr. F. Boschma - Gerbrandy en dhr. C. de Rouwe namens de Martinigemeente.

Eindredacteur: Dhr. C. de Rouwe, It Soal 7, 8701 LJ Bolsward, tel. 0515 - 574 958

 

Abonnementen en bezorging

Dhr. H. Kruisenga, Snekerstraat 23, 8701 XB Bolsward, tel. 576568

Dhr. Y.P. Yska, De Gear 20, 8701 LZ Bolsward, tel. 575024

Abonnementsprijs € 17,50 per jaar; postabonnementen € 35,00 per jaar.

Bankrekening nr.: NL62 RABO 0 308 789 806

 

Kopij voor het decembernummer

Inleveren liefst via de mail.

 

Mailadres voor de kopij: perspectief@hotmail.com

Postadres redactie: Snekerstraat 23, 8701 XB Bolsward

 

Inhoud Perspectief 

 

Perspectief is een mededelingenblad van de Martinigemeente en de Gasthuiskerk gezamenlijk als PKN-gemeente in Bolsward.

 

Omdat het blad een mededelingenblad is, worden er geen ingezonden stukken geplaatst en worden geen advertenties opgenomen. Uitzonderingen worden door de redactie aan het combi-moderamen voorgelegd, waarna door het combi-moderamen een beslissing wordt genomen.

 

Elk orgaan binnen beide gemeenten kan in Perspectief mededelingen opnemen die betrekking hebben op het werk dat door dat orgaan binnen de gemeente wordt uitgevoerd.