Martinikerk Bolsward

18-11-2018 - 9.30 uur

Ochtenddienst met Ds.C.Corporaal

18 november hoopt ds. C. Corporaal bij ons voor te gaan.
De kinderen horen uit Marcus 12:28-13:2 , “Dat is veel”.
.
.
Liturgie  18 november, 2018,
bij de dienst in de Martinikerk van Bolsward.
De voor-laatste zondag van het kerkelijk jaar.
“Wat blijft?”  “Voor Hem zijn zij allen in leven”.
Orgelspel
Woord van welkom en mededelingen
VOORBEREIDING
Moment van stilte
Zingen psalm 149 vers 1 en 2
Bemoediging en groet
Inleidend
Kyriégebed
Afsluitend met psalm 130 vers 3
Glorialied  psalm 136 vers 1, 4, 11, 12 en 13
HET WOORD
Gebed
Lied 288
..kinderen..
1ste lezing   Job 19 vers 23-27
Zingen lied 934    
2de lezing    Marcus 12 vers 18 -27
Zingen psalm 42 vers 1 en 3
Overweging/preek
Orgelspel en 
zingen lied 91A
ANTWOORD
…lezen van lied 929
Gebeden,  stil gebed en het Onze Vader
Inzameling/collecten
HEENZENDING en ZEGEN
Zingen lied 90A vers 1, 2 en 3
zegen
< Terug