Martinikerk Bolsward

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

De Belastingdienst heeft Hervormde Gemeente van Bolsward een ANBI status toegekend. De giften aan de Hervormde Gemeente van Bolsward zijn vrij van schenk- en erfbelasting en kunt u voor inkomensbelasting (IB) aftrek krijgen voor giften en donaties. Voor meer informatie.

A. Algemene gegevens

Hervormde Gemeente van Bolsward
Groot Kerkhof 26
8701 HG Bolsward
tel. 0515-572274
info@martinikerkbolsward.nl
RSIN CVD : 0041.83.708

B. Samenstelling bestuur
De kerk wordt bestuurd door de kerkenraad. Deze bestaat uit leden van de drie verschillende colleges:
1. College van predikanten en ouderlingen
2. College van diakenen
3. College van kerkrentmeesters
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door het Moderamen. Het moderamen bestaat uit een voorzitter, scriba, assessor en een predikant.

C. Doelstelling en visie
De Hervormde Gemeente van Bolsward wil graag leven vanuit het woord van God, de Bijbel. De Bijbel is de bron van waaruit wij God kunnen leren kennen. De Bijbel geeft ons houvast in ons geloof en in de rest van ons leven.
Wij vinden het belangrijk dat Gods Woord op allerlei manieren ter sprake komt. De gemeente is in eerste instantie hoorder van het woord. Maar het Woord zet ook weer aan tot daden.
In leren, vieren en dienen gaat het om groei en liefde tot Christus en tot elkaar. We willen van daaruit werken om een wervende en getuigende gemeente te zijn midden in de samenleving.
Wij geloven dat Gods woord belangrijk is voor ons eigen leven en voor dat van andere mensen. Het leert ons eerbied, liefde, hulpvaardigheid, geduld, allerlei waarden waar in de wereld zoveel behoeft aan is. Wij willen daarom dat Woord van God uitdragen.

D. Beleidsplan
De Hervormde Gemeente van Bolsward is geroepen om Gods aanwezigheid op aarde gestalte te geven. Onze gemeente wil een plek zijn waar we elkaar bemoedigen en helpen, van elkaar leren en met elkaar vieren dat God onze Vader is door het werk van Jezus Christus en de Heilige Geest.
Dat willen we doen door in eredienst, pastoraat, diaconaat, onderwijs en ontmoetingen Gods liefde en aanvaarding van mensen uit te stralen. Dat maakt onze gemeente tot een ontmoetingsplaats van God en mensen, maar ook van mensen onderling. Oude en jonge mensen, vanwaar ze ook komen, willen wij gastvrij onthalen en Gods boodschap meegeven.


Kernpunten:

   1. De eredienst moet verstaanbaar zijn en actueel.
2. Wij zijn allemaal geraakt door Gods Woord en gaan daarom op onze eigen manier, met onze eigen talenten en gaven aan de slag. Wij zijn samen gemeente.
3. De ambten zijn niet boven de gemeente, maar in de gemeente. Gemeenteleden dragen zorg voor elkaar. De kerkenraad stuurt dit aan.
4. Het geloofsonderricht is erop gericht jongeren en ouderen inzicht te geven in de Bijbel en hen te helpen de Bijbel te laten spreken in hun leven.
5. Wij willen het Woord van God uitdragen. Gastvrijheid in de gemeente is daarom een groot goed.
6. Vanuit die gastvrijheid zoeken wij ook contact met hen die aan de rand van of buiten de kerk leven. Voor zover zij daarin toenadering zoeken, willen we ook voor hen een plek creëren waar zij God en zijn Woord in alle rust kunnen leren kennen.
7. Aandacht voor een liturgie die bij onze gemeente past is onmisbaar voor een goed verstaan van de Bijbel.
8. We zoeken in de kerkdiensten, in kringwerk en catechese vooral naar verdieping van ons geloof en versteviging van de band die we als gemeenteleden hebben.
9. Ook in kleinere eenheden kunnen gemeenteleden elkaar ontmoeten, voor elkaar zorgen, bemoedigen in gebed, geloof, gemeenschap en getuigenis.
10. Gemeenteopbouw is toekomstgericht. We staan voor de opgave onze identiteit als gemeente van Christus te versterken met de Bijbel als uitgangspunt, terwijl wij ook volop willen meedoen in de samenleving die steeds minder belang lijkt te hechten aan de christelijke kerk.

(beleidsplan 2014 Hervormde Gemeente van Bolsward)

Beleidsplan van de landelijke Protestantse Kerk; klik hier


E. Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid is conform de arbeidsvoorwaarden Protestantse Kerk. Klik hier


F. Verslag activiteiten
Klik op link voor het overzicht alle activiteiten 2017-2018.


G. Voorgenomen bestedingen

Begroting 2021 CvD

 

Toelichting Diaconie Hervormde Gemeente over de begroting is:


Uitgaande van de huidige samenstelling van de begroting gaat de Diaconie voor 2021 uit van een tekort van € 5.574,00.
Voor het jaar 2020 heeft het college van diakenen besloten om de pongcollectes 4 maanden lang te bestemmen voor projecten van Kerk in Actie wereldwijd, 3 maanden voor projecten van Kerk in Actie landelijk en 5 maanden voor diaconaal werk plaatselijk.

In 1994 ging Kerk in Actie van start als een interkerkelijk initiatief van een aantal zending- en werelddiaconale organisaties om hun werk te professionaliseren tegen lage kosten. Kerk in Actie beoordeelt steunaanvragen van partnerorganisaties en kent aan honderden projecten (in binnen- en buitenland) een bedrag toe. De uitvoering van het werk is in handen van de partner-organisaties. Zij rapporteren over hun resultaten aan Kerk in Actie.

Voor het werk van de sociaal diakenen trekt het college € 800,00 uit. In het jaar 2006 is gestart met het werk van de sociaal diaken in samenwerking met de diaconie van de Gasthuiskerk. Onderzoeken, o.a. van Kerk in Actie, geven aan dat een groeiende groep mensen in armoede leeft. De sociaal diakenen hebben in de armoedebestrijding een aanvullende, doorverwijzende en signalerende functie voor ogen.

In januari 2007 is € 50.000,00 uitgeleend aan het Protestants Diaconaal Krediet Nederland voor het project Time Out Voorziening St. Het Passion. Per 1 juli 2016 is door PDKN de rentevergoeding op jaarbasis voor 10 jaar vastgesteld op 1,25%.
De diaconie heeft een deelname van € 48.945,54 in Oikocredit, een organisatie die microkredieten verstrekt in Derde Wereldlanden. Jaarlijks ontvangt de diaconie over dit bedrag een dividendvergoeding. Het Dividenduitkeringspercentage is verlaagd van 2% naar 1%. De Beheersvergoeding is tijdelijk verlaagd van 0,45% naar 0,3%.

Er staat een geldbedrag op de ABN-Amro Bank spaarrekening en op een spaarrekening bij de Rabobank. Beide spaarrekeningen zijn met een variabele rente.
Doordat de renteopbrengsten nihil zijn, is het niet mogelijk om de hoofdsom te behouden en de opbrengst te optimaliseren en in te zetten voor diaconale doelen.

Samen met de diaconie van de Gasthuiskerk worden jaarlijks kerstattenties uitgedeeld aan minima.
De bijdragen aan de bezoekersgroep komen sinds 2019 voor 50% voor rekening van de Diaconie.
Jaarlijks organiseert de Diaconie een kerstbroodmaaltijd voor ouderen vanaf 75 jaar in Het Convent.

Er is dit jaar geen voorziening opgenomen voor het gravenfonds omdat er geen grote uitgaven worden verwacht.

In november 2013 heeft de diaconie het beheer gekregen van het Bölgerfonds. Dit bedrag staat op rekening van de ABN-AMRO Bank. Er zijn bepalingen opgenomen over hoe dit bedrag uitgegeven danwel gespaard moet worden.


H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting


Toelichting Diaconie Hervormde Gemeente over de jaarrekening is:


Balans


Het nadelige saldo van € 5.576,82 komt ten laste van het eigen vermogen.

Baten en lasten


De rentepercentages van alle bankrekeningen zijn in 2019 verder naar beneden gegaan. De opbrengst van de pongcollectes in de maanden februari, april, november was voor projecten van Kerk in Actie in Nederland. Voor projecten van Kerk in Actie in het buitenland werd gecollecteerd in de maanden juni, juli en september. Tijdens de 40-dagentijd (maart t/m half april) werd gecollecteerd voor diverse projecten in binnen- en buitenland, samengesteld door Kerk in Actie. In de maanden januari, mei, augustus, oktober en december was de opbrengst voor het sociaal diakonaal werk in Bolsward.
De deurcollectes waren bestemd voor diverse projecten van Kerk in Actie en doelen als World Servants en plaatselijk diaconaal / sociaal werk in Bolsward.
De collecte opbrengst in 2019 zijn iets minder dan de opbrengst in 2018.
De giften zijn toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren.
De diaconie is zich zeer bewust van haar verantwoordelijkheid voor het welzijn van de medemens in Derde Wereldlanden. Daarom heeft de diaconie al jaren een deelname in Oikocredit. De diaconie heeft eind 2019 een deelname van bijna € 50.000,-. Dit bedrag wordt door Oikocredit ingezet in Derde Wereldlanden middels het verstrekken van microkredieten.
Er zijn geen accountantskosten opgenomen omdat de jaarrekening door twee onafhankelijke deskundigen wordt gecontroleerd.
De classis Fryslân heeft in 2019 besloten tot het oprichten van een Diaconaal Fonds. De bijdrage dit jaar is € 100,00. Aangezien dit eind oktober 2019 kenbaar is gemaakt, was dit bij het samenstellen van de begroting 2019 nog niet bekend en daardoor is er voor 2019 geen budget meegenomen.
De kosten voor het bestuurscollege zijn dit jaar iets hoger i.v.m. overleg van het Diaconaal platform.
De kosten voor de boottocht zijn iets lager. Dit komt doordat er ook gemeenteleden van de Gasthuiskerk mee zijn geweest die hebben bijgedragen in de kosten.
De diaconie heeft € 446,00 bijgedragen aan de kerstpakketten actie. Dit is iets minder dan voorgaande jaren.
In 2019 is er door de diaconie immateriële en materiële hulp geboden. Om mensen uit de ergste nood te halen zijn bonnen verstrekt. In samenwerking met instanties en kerken in Bolsward wordt plaatselijk diaconale hulp geboden.


Hervormde gemeente te Bolsward College van Diakenen - Jaarrekening 2019
Ingediend op 12-06-2020 3

De bijdragen aan de Vrouwendienst zijn dit jaar lager. De kosten en giften van de groep Martinibezoekers wordt sinds 1 juni 2018 verdeelt waarbij 50% voor rekening komt van de Diaconie en 50% voor rekening van de Kerkrentmeesters.
De kosten voor de Kerstbroodmaaltijd zijn dit jaar iets hoger omdat er meer deelnemers waren.
Dit jaar is er weer een Paaskaartenactie gehouden.
In november 2013 heeft de diaconie het beheer gekregen van het Bölgerfonds. Er zijn bepalingen opgenomen over hoe het bedrag, wat op deze rekening staat, uitgegeven danwel gespaard moet worden. Meer informatie hierover staat in de jaarrekening van het Bölgerfonds.