Martinikerk Bolsward

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

De Belastingdienst heeft Hervormde Gemeente van Bolsward een ANBI status toegekend. De giften aan de Hervormde Gemeente van Bolsward zijn vrij van schenk- en erfbelasting en kunt u voor inkomensbelasting (IB) aftrek krijgen voor giften en donaties. Voor meer informatie.

A. Algemene gegevens

Hervormde Gemeente van Bolsward
Groot Kerkhof 26
8701 HG Bolsward
tel. 0515-572274
info@martinikerkbolsward.nl
RSIN CVK : 0026.62.826

B. Samenstelling bestuur
De kerk wordt bestuurd door de kerkenraad. Deze bestaat uit leden van de drie verschillende colleges:
1. College van predikanten en ouderlingen
2. College van diakenen
3. College van kerkrentmeesters
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door het Moderamen. Het moderamen bestaat uit een voorzitter, scriba, assessor en een predikant.

C. Doelstelling en visie
De Hervormde Gemeente van Bolsward wil graag leven vanuit het woord van God, de Bijbel. De Bijbel is de bron van waaruit wij God kunnen leren kennen. De Bijbel geeft ons houvast in ons geloof en in de rest van ons leven.
Wij vinden het belangrijk dat Gods Woord op allerlei manieren ter sprake komt. De gemeente is in eerste instantie hoorder van het woord. Maar het Woord zet ook weer aan tot daden.
In leren, vieren en dienen gaat het om groei en liefde tot Christus en tot elkaar. We willen van daaruit werken om een wervende en getuigende gemeente te zijn midden in de samenleving.
Wij geloven dat Gods woord belangrijk is voor ons eigen leven en voor dat van andere mensen. Het leert ons eerbied, liefde, hulpvaardigheid, geduld, allerlei waarden waar in de wereld zoveel behoeft aan is. Wij willen daarom dat Woord van God uitdragen.

D. Beleidsplan
De Hervormde Gemeente van Bolsward is geroepen om Gods aanwezigheid op aarde gestalte te geven. Onze gemeente wil een plek zijn waar we elkaar bemoedigen en helpen, van elkaar leren en met elkaar vieren dat God onze Vader is door het werk van Jezus Christus en de Heilige Geest.
Dat willen we doen door in eredienst, pastoraat, diaconaat, onderwijs en ontmoetingen Gods liefde en aanvaarding van mensen uit te stralen. Dat maakt onze gemeente tot een ontmoetingsplaats van God en mensen, maar ook van mensen onderling. Oude en jonge mensen, vanwaar ze ook komen, willen wij gastvrij onthalen en Gods boodschap meegeven.


Kernpunten:

   1. De eredienst moet verstaanbaar zijn en actueel.
2. Wij zijn allemaal geraakt door Gods Woord en gaan daarom op onze eigen manier, met onze eigen talenten en gaven aan de slag. Wij zijn samen gemeente.
3. De ambten zijn niet boven de gemeente, maar in de gemeente. Gemeenteleden dragen zorg voor elkaar. De kerkenraad stuurt dit aan.
4. Het geloofsonderricht is erop gericht jongeren en ouderen inzicht te geven in de Bijbel en hen te helpen de Bijbel te laten spreken in hun leven.
5. Wij willen het Woord van God uitdragen. Gastvrijheid in de gemeente is daarom een groot goed.
6. Vanuit die gastvrijheid zoeken wij ook contact met hen die aan de rand van of buiten de kerk leven. Voor zover zij daarin toenadering zoeken, willen we ook voor hen een plek creëren waar zij God en zijn Woord in alle rust kunnen leren kennen.
7. Aandacht voor een liturgie die bij onze gemeente past is onmisbaar voor een goed verstaan van de Bijbel.
8. We zoeken in de kerkdiensten, in kringwerk en catechese vooral naar verdieping van ons geloof en versteviging van de band die we als gemeenteleden hebben.
9. Ook in kleinere eenheden kunnen gemeenteleden elkaar ontmoeten, voor elkaar zorgen, bemoedigen in gebed, geloof, gemeenschap en getuigenis.
10. Gemeenteopbouw is toekomstgericht. We staan voor de opgave onze identiteit als gemeente van Christus te versterken met de Bijbel als uitgangspunt, terwijl wij ook volop willen meedoen in de samenleving die steeds minder belang lijkt te hechten aan de christelijke kerk.

(beleidsplan 2014 Hervormde Gemeente van Bolsward)

Beleidsplan van de landelijke Protestantse Kerk; klik hier


E. Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid is conform de arbeidsvoorwaarden Protestantse Kerk. Klik hier


F. Verslag activiteiten
Klik op link voor het overzicht alle activiteiten 2017-2018.


G. Voorgenomen bestedingen

Begroting 2021 CvK


Toelichting Hervormde Gemeente over de begroting is:

Het operationeel resultaat sluit met een negatief saldo van € 71.687. Dat lijkt en is ook een fors bedrag.

De afgelopen jaren hebben we in het kader van ‘Martinikerk Multifuctioneel’ flink geïnvesteerd in onze Martinikerk om deze kerk voor meerdere doeleinden te kunnen gebruiken en te verhuren. Helaas heeft het COVID-virus daarin veel veranderd. Zowel de verhuur van de kerk als van het Convent en de omzet in consumpties is sterk verminderd in 2020. Ook in 2021 is het einde nog niet in zicht. De opbrengst onroerende goederen is daarom aan de voorzichtige kant begroot.

Ook de opbrengsten levend geld gaat teruglopen. Het wegvallen van verschillende oudere gemeenteleden heeft behoorlijke invloed op de jaarlijkse vaste bijdragen. Gelukkig kunnen we daarnaast wel constateren dat bijdragen via collectes en extra giften in het afgelopen jaar goed op peil zijn gebleven, waarvoor onze hartelijke dank. Baten uit geldelijke vermogens (renteopbrengsten) zijn er niet meer.

Daarnaast blijven we vaste lasten houden voor de onderhoud van de gebouwen en de personele kosten. Wel is in 2020 veel geïnvesteerd in groot onderhoud aan de kerk en de pastorie. Doordat deze investeringen meteen zijn bekostigd vanuit het eigen vermogen, zijn de afschrijvingen, ook voor de toekomst, minimaal.

Na het vaststellen van deze begroting werd bekend dat ds. Hans Ariesen in mei 2021 met emeritaat gaat. Dit biedt voor ons ruimte om de kosten voor het pastoraat in de toekomst te heroverwegen. Ook in de kosten voor het financieel en administratief beheer zijn bezuinigingen mogelijk.

Voorlopig kan dit negatieve resultaat nog gedekt worden uit de algemene middelen. Ook de liquiditeit is nog niet in gevaar.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Jaarrekening 2019 CvK


Toelichting Hervormde Gemeente over de jaarrekening is:


Exploitatietekort

 

Deze jaarrekening sluit met een tekort van € 43.593. Dit is voor een aanmerkelijk deel veroorzaakt door een eenmalige wijziging in de verwerking van de post vooruitbetaalde verzekeringen, waarbij een restitutie van de verzekeringspremie van Donatus niet meer wordt geboekt onder kortlopende vorderingen, maar verwerkt gaat worden in het jaar van de verrekening. Ook zijn oninbare vorderingen uit 2017 afgeboekt. (Incidentele lasten). Daarnaast zijn er op grond van algemene landelijke richtlijnen in de systematiek van FRIS mutaties aangebracht in de balansposten van (algemene) reserves en bestemmingsfondsen.

Balans

De algemene (vrije) reserves zijn in de balans dus met bovengenoemd bedrag afgenomen. Desalniettemin beschikken wij nog over forse algemene reserves in relatie tot de jaaromzet. Daarnaast zijn investeringen in het kader van het project “Martinikerk Multifunctioneel” afgeboekt uit de bestemmingsreserves. Een groot deel van deze bestemmingsreserves bestond uit gelden, die geoormerkt waren met een bestemming voor het Hinsz-orgel of voor de restauratie van de Martinikerk. Daarom zijn deze nu als bestemmingsfondsen in de balans opgenomen. Bij de beleggingen staat een deposito voor een bedrag van € 225.000. Deze bracht nog maar een rente van 0,2% op. In 2020 kon dit worden afgelost. Daar wordt nu gebruik van gemaakt om verdere aanpassingen in de Martinikerk te realiseren.

Staat van baten en lasten

 

De opbrengsten onroerende zaken wijken niet af van de begroting. Wel is er op grond van landelijke voorschriften in FRIS een splitsing aangebracht in opbrengst verhuur kerk en overige gebouwen en de opbrengsten uit de exploitatie daarvan (buffetten).
In de begroting staat nog een opbrengst uit stichtingen van € 10.000.-. Dat betrof de Stichting Vrienden van de Martinikerk Bolsward. Dit is een zelfstandige stichting met een culturele doelstelling en de bijdrage hieruit is geboekt onder giften met als bestemming onderhoud Martinikerk. Bij de kosten monumentale kerkgebouwen zijn kosten van de restauraties en verbouwingen door meerwerk hoger uitgevallen dan begroot. Deze extra kosten worden gedekt vanuit de bestemmingsfondsen. Bij de verzekeringen zijn extra verzekeringen afgesloten vanwege de bouwactiviteiten.
Onder kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen zijn nu de kosten van de buffetten (inkoop) opgenomen.
De afschrijvingen zijn lager dan begroot, omdat de aanschaf van Beeld en Geluid in 2018 volledig is afgeboekt van de jaarrekening en niet bij de afschrijving inventaris verrekend hoefde te worden. De opbrengsten levend geld zijn nog conform de verwachtingen en nauwelijks gedaald in relatie tot een dalend aantal gemeenteleden.
Met dank aan het Kantoor Kerkelijke Administratie (KKA te Drachten), die voor ons de boekhouding en de jaarrekening heeft verzorgd.

Namens het College van Kerkrentmeesters Cees de Rouwe, penningmeester