Martinikerk Bolsward

Kerkenraad

De kerk wordt bestuurd door de kerkenraad. De kerkenraad bestaat uit leden van de drie verschillende colleges:

1.   College van predikanten en ouderlingen
2.   College van kerkrentmeesters
3.   College van diakenen

 

Moderamen

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door het Moderamen en bestaat uit de volgende functies/personen:

Voorzitter
dhr. IJ. BruinsmaFloridus Campuslaan 8    
8701 AM  Bolsward   
0515-577573
Scriba
dhr. I.G. de Visser
Secr. Haitsmalaan 57 
8701 AX  Bolsward0515-574236
Predikanten
Ds. J. Ariesen   
Groot Kerkhof 2
8701 HG Bolsward0515-572470
Ds. M.N. Ariesen-Holwerda

Overige leden in het Moderamen zijn een diaken, ouderling, jeugdouderling en ouderling-kerkrentmeester.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

College van ouderlingen

Voorzitter:             Ds. J. Ariesen
Ouderlingen:

Mevr. C. Bruinsma
Mevr. R. Corporaal-Hartman
Mevr. G. Hunse
Dhr. F. Pluimers
Mevr. A. Louwsman-Velting
Dhr. IJ. Bruinsma
Jeugdouderling:           Mevr. T. Calsbeek

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

College van ouderling-kerkrentmeesters

VoorzitterDhr. H. Meijerink
Secretaris:Dhr. S. de Visser
Penningmeester:          Dhr. C. de Rouwe
Overige leden:


Dhr. O.T. Damstra
Dhr. F. Feenstra
Dhr. T. Wiersma
Bankrekening:NL22ABNA 0469 3419 39

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

College van diakenen

Voorzitter:                   Mevr. W. Chr. Vroegindeweij   
Secretaris:                  vacantdiaconie@martinikerkbolsward.nl        
Penningmeester:        Dhr. G. Sandstra
Sociaal diaken:Mevr. K. Groeneveldsociaaldiaken@gmail.com 
Overige leden:

     
Dhr. J. Bearda
Dhr. Tj. Smitstra
Mevr. A. Walinga
Bankrekening:NL38RABO 0139 4702 39