Martinikerk Bolsward

Grafzerken in vak 1

          1.   Boven:     A......... den 4 maius is gestorven H..e[t]arris .....v....i
                               van .......binnen Bolsaert e[n]de hier begraven

                midden:   Anno 16[29] .......Den ......February is Gesturven De
                              Eerbare ..ets Gerbensdo die huisvrou van Harman Claesen
                             
 ende leit hier begraven

                               Anno 1645 den 24 Septembris is gestorven de Eersamen
                               Siurdt Meyle Iensm[a] ende leit hier begraven

                               Anno 1668 Den 4 November ............

                                        * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

          2.   steen no. 61
                Dubbel randschrift:  Anno 1739 Den 21 9Ber Is Gestorven Andrys
                                              Algra
in Leven Old Burgemeester Van de stad
                                             Bolswert gecommitteerde Staat ten lansdagen en
                                             Schrijver van een Compagye te Paard in den
                                             ouderdom van Bij Na 50 Iaaren Ende legt Alhier
                                             Begraven

                Onder het wapen:   Anno 1720 Den 10 Iuni is gesturven Namien
                                              Andrys Algra
Out in 7 Iaar en Leit Alhier Begraven

                                             Anno 1733 Den 28 Iuly is in Den Heere Gerust
                                             Trijntie Theuis Boeder in leven Huisvrouwe van
                                             Den Ed. Andrys Algra Regerende Burgemeester
                                             van de Stad Bolswart Ende gecommitteerde Staat
                                             ten lansdage oudt int 5oIaar en leit alhier begraven

                                             Gerrit W. Cnoop Middagten oud 71 Jaar 9
                                             maanden13 dagen Overleden
                                             den ......ber 1786 En leijd al Hier Begraven

                In 1712 stond de steen op naam van Andrys Algra.

                                                    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

          3.   steen no. 44
                Anno 1665 den 26 Iuly is in den Heere gerust den Eersamen A[ete] [Re]msma (?)
                in leven Bvrgemr........... sel olt int.......iaer ende leit alhier begraven

               Waarschijnlijk is dit de grafsteen van Aete Remsma. Hij woonde in 1661 op de
               Grote Dijlakker en was toen gezworen klerk van de secretarie van Wonseradeel.
               Later was hij één van de burgemeesters van Bolsward.
               Zijn broer was Hillebrand Remsma. Hij woonde eveneens op de Grote Dijlakker en
               was in 1661 gemeensman ( = lid van de vroedschap ), voogd van het armehuis en
               rentenier.

               In 1671 stond deze steen op naam van raatsman Hillebrandt Remsma

                                                    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

          4.   steen no. 10/11
                Sytske Reins Lantinga geboren den 24 November 1782 Overleden den 24 July 1824
                Huisvrouw van Thomas F. Hoekstra

                Teetske Johannis Braam geboren den 13 Augustus 1785 overleden den 29 January
                1826 Huisvrouw van Thomas F. Hoekstra

                                                    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

          5.   steen no. 118
                Randschrift:   Anno 1720 den 12 Ianuar is in den Heere gerust de Eerwaarde Sypke Heyman
                                    Iurma in leven Meester Olislager opt Vleet buiten Leuwarden oud 34 iaar
                                    2 maanden 28 dagen en leit alhier begraven

                Midden:         Anno 1686 den 20 November is in den Heer gerust de Eersaamen Heyman
                                    Gysberts Iuerema burger binnen Leuwaerden out int 35 iaer en leit hier met 
                                    twee van syn kinders begraven

                                    1712 den ..... Sept sterf [de] Eerbare Jowerke Rinnerts van der Hoef wedu
                                    wijl Heyma Gysberts Iurrema en laatst huisvr[ouw] van Douwe Oepkes
                                    Koopm. binnen Leeuwarden oud zijnde ontrent 6. iaeren ende is alhier
                                    den 14 Sept begraven

                In 1671 stond de steen op naam van Sipcke Sipckes Diurrema (erfgenamen)

                                                    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


                
          6.   steen no. 70
                Midden:   Den 11 maert 1608 is in den Heere gerust den Eersamen en Deeugtsaemen
                              Rommert Romkes Rommerda in leven Vroedsman en Kercke Foudt ......
                              v[an] de Broerekerck van dese Stadt is out in sijn 38 i[aer] ...... den 17 ditto
                              met sin soon Romke Rommerda hier begraven

                              Den ....... July 1715 is in den Heere gerust de eerbare Pijtie Algra huisvrou
                              van Rommert Rommerda out int 5(2) ? jaar

                              Den 5 July 1715 is in den Heere gerust de Eerbare Lijsbeth Rommerda out int
                              19 jaar en leggen hier begraven

                              Den 30 Augustus 1717(?) is in den Heere gerust Remmert Bouwalda out in sijn
                              Fierde Iaer ende leit alhier begraven  

                              In 1671 stond de steen op naam van Romke Rommerts gemeensman

                                                   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

          7.   steen no. 33
                Ao 1646 Den 28 Iuly sterf De E- Devchtsame Ivffrv Frovckelien va Lycklama Hvisvrov van
                Lievtenant Coehoren ovt 45 Iaeren ende leit alhier begraven
   

                In 1671 stond de steen al op naam van luitenant Coehoorn.

                                                    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   

 

          8.   1782 den [juli is in] den Heer gerust de Heer Petrus de Kok in leven J.U.D. ............
                mede advocaat voor den Hove van Frieslandt en Secretaris van de stadt Bolswart oud int ......
                jaar en leit alhier begraven

                Op den 6 Julij 1811 is in Bolsward overleeden Mejuffrouw Catharina Horreus weduwe van
                den Heer & Mr. Petrus de Kok in den ouderdom van 73 jaren en werd alhier begraven

                                                   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

          9.   steen no. 57
                Op de grafzerk is een driemaster afgebeeld met daarop de naam:  Bolle de Cock
                Randschrift:   .......[I]annuarius 1729 is in de Heer gerust Siuke [Ia]cobs Algra out 50 Iaaren
                                    Huisvrouw van Bolle de Kok Werkelyke Raatsman en old Burgemeester in
                                    Bolswaart en leit alhier begraven

                Midden:        Den 20 9ber 1732 is in den Heere gerust Boele  Christoffels de Cock oud 63
                                   Iaar in leven Regeerende Burgemr  Wees en  Armehuister Vooghd binnen Bolswer[d]
                                   En is den 26 dito begraven

                                   ......[Au]gustus 1820 overleed alhier vrouwe .........Jullardus Penninga Echtgenote
                                   van ...............Mr. Petrus de Kok Burgemeester [binnen] [Bols]ward in den ouderdom
                                   van 30 jaren en ligt alhier begraven

                                   ........[Ap]ril 1826 overleed alhier Mr. Petrus de Kok J.U.D. [lid] der provinciale
                                   Staten van Vriesland ....... van de Stad en Griffier van het Vredegerecht Bolsward
                                   en rekemeester van Wonseradeel [Contr]ibutie enz, in den ouderdom van ruim
                                   40 jaren en ligt onder dezen zark begraven

                In 1671 stond de steen op naam van de erfgenamen van Pijter Sweerds. In 1709 gekocht door
                Boele Christoffels (de Cock)

                                                  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

         10.   steen no. 3
                Randschrift:   An 1605 De 7 Iuly is in den Heere Verstorven Den Eersamen Iohannes Harmens
                                    Klinckebijl Dienaer der Gemeijnte Christi In Bolswart ovt 70 Iare

                Midden:        Ao ...........8 Marty is in den heere verstorven die Eerbare Mary Harmens
                                   Schuyrmans  Iohanes Klinckebyl wyf out int 75(?) iare
                                       ( sterk afgesleten)

                                                  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

         11.   steen no. 42 
                Ao 1656 Den 2 [M]artivs is in den Heere gervst [d]en Eersamen  [Pijt]ter Sybovts zoon Meyster
                Glaesm ...... Binnen Bolswaert ovt 48 Iaeren Ende leit hier Begraven

                Anno 16... Den 28 Aprilis sterf Den .......n Pieter Aerns zo  ende leit alhier begraven

                Ao 1657 Den 15 November Is Den Eersamen Sybout Wijnes geswore Stadtsbode in den Heere
                gerust oudt int 76 iaer en int 33 iaer sijner voersz bedieninge leit alhier begraven

                Ao 16...  Den ..... is den Eerbaren Deuchts Trijn Pieters die huijsvrouwe van Sijbout Wijnes
                in sin leeve ....... st jaer ..... hier begraven 

               In 1671 stond de steen op naam van Sybolt Wijnes.

                                                 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

        12.    steen no. 51
                Randschrift:   Erentpheste Rinnert Fransz. Rollema eertijts Gedepvteerde Staet van Vrieslant

                                    Ao 1628 den 7 Marty sterf d'Eerbare Ipk ........ van Rennert Fransz. Rollema
                                    o[ud] ........ iaer ............

                Midden:         Anno 1780 den 2 Maart is overleden d'Eersame Elske Minnema weduw van
                                    Iohannes Pluijm in den ouderdom van 75 iaar 4 maanden en 22 dagen en
                                    leidt alhier begraven

                                    Anno 1781 den 14 April is overleden d'Eersame Johannes Ybema in leven 
                                    gortmaker tot Workum in den ouderdom van 55 iaar 7 maanden en 3 dagen
                                    en leidt alhier begraven

                                    Onder de wapens:
             
                                    1.   ................. April....

                                    2.   An ....... de .....april  sterf den Eersam[en]
                                          Fran[s] Re........ Rollema in leuen Raetsman [in]
                                          Bols[ward] ....[o]ud ...iaer [en leit alhier begrauen]

                In 1671 stond de steen op naam van Frans Rinnerts Rollema. Kort daarna aan de kerk vervallen.

                                                * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

         13.   steen no. 32
                Anno 1622 den 9 Iunius is in den Heere gerust de Eerbare Dvechtsame Frov Griettie
                Tiaerdts Dochter gewesen Hvis Frovve van Docter Aernoldvs ende leit alhier met 4 kinders
                begraven

                Anno 1624 Den 14 September Is In Den Heere gervst Den Eersamen Docter Aernoldus
                Peetry Ende leit Al Hier begraven

                In 1671 stond de zerk op naam van Petrus Asma.

                                                * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


          14.   steen no. 18
                  Randschrift:   An 1643 Den 11 September sterf de Eersmae [Herck]e Heerkis Raetsman
                                      in Bolswardt

                                      Ao 1652 Den 6 October sterf die Eerbare Trintie Ieltes Dor  Huisvrou van
                                      Hercke Heerkis ovt 77 Iaer

                  Midden:         Anno 1614 den 4 februaris sterf de Eer[sa]m[en] ...........Dr  Wedue
                                      van ..............[H]eercke ........ ende leit alhier begraven

                                      Anno 1615 den 21 November is gesturven de eerbare Iongedochter
                                      Dyever Heerckes ende leit alhier begraven

                                      Ao 1693 de 17 April is in den Heere [ont]slapen Johannes Iorna I.V.D. Advocaet
                                      's Hofs van Friesland en advocaat Fiscael de[r stad] Bols[ward]

                                      Ao 1694 den 25 April is in den Heere gerust de Eerbare Deugtsame Tryntie
                                      Iorna in leven echte huisvrouw van Ruird Goslyks Mr wieldraeyer binnen
                                      Bolswart out int 40 Iaer en leit alhier met haer kint begraven

                                                  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

          15.   steen no. 38
                  Dubbel randschrift:   Anno 160.. Den 27 November is in Den Heere Gerust De
                                                Eersame Iohannes Sytses Engwirda Apotker binnen Bolsward
                                                out 51 Iaeren en Leyt Hier onder Dese Steen Begraven

                                                Anno 16.... Den 26 Februari is in Den Heere Gerust [De Eer]bare en
                                                Dueghsame Antie Ians Engels D Huisvrou van [Johannes Sytses]
                                                Engwirda [oud] ..........[Iaer] ......    [e]n 6 weeke [en leit alhier
                                                begraven]
                                               

                  Midden:                   Den 23 May 1753 in den Heere gerust de ..... Ren.... 086 ...... 175..
                                                d.... as..... A
      verder uitgesleten

                                                Ao..............Juny is in den ............... den Eersame...........
                                                ..........alhier begraven

                                                Ao 1771 Den 28 April is in den Heere gerust d'Eersame Fettie [Sioe]rds
                                                Huisvrouw van L.M. Hettema out 61 Iaaren en Leit Alhier Begraven

                                                Anno 1689 den 1(?) October is godsalichlick in den Heer gerust 
                                                [Sioerd Reins] Johannes .......koopman ...........out omtrent 23 [jaer]
                                                ende [l]eit alhier begraven

                                                Ao 1773 d.........ber is in den Heere gerust den ..........Beitsche Claeses 
                                                hui[svrou] [van] Sioerd [Reins] Johannes ......[out] ....[Iaer en leit alhier
                                                begraven]

                    In 1671 stond de steen op naam van Johannes Engwirda Apotheker (erfgenamen).

                                                   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

          16.   steen no. 8
                  Een aan de muur bevestigde grafsteen, waarvan de bovenste helft verdwenen is.
                  Op de steen een fraaie afbeelding van een fluitschip.
                  Randschrift:  ...................Anno 1632 den 14 October is gestvrven die Eerbare.......
                                     ...ende leit Hier begraven. 
                  In de rand:   Twe van Haer Kinderen

                                                   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *