Martinikerk Bolsward

Grafzerken buiten de kerk

1.   steen no. 29
                    Randschrift:   Anno 1665 den 17 Yuli is in den Heere [ger]vst den Eersamen
                                        Sybovt Taeckes ovt 72 Iaer ende leit alhier begraven

                                        Anno 1629 den 10 September is in den Heere gervst d Erbare
                                        Welmoedt Doeitses Hvisfrov van Sybovt Taeckes ovt int 36 Iaer
                                        hier begraven

                    Midden:         Den 7 Iuly Ao 1653 is Griet Meyes Do d Huysfrov van Sybovdt
                                        Taeckes in den Heere gervst oldt int 55 Iaer ende leit alhier
                                        Begraven

                                        Anno 1681 den 14 Februari is in den Heere gerust de Eerbare
                                        Aeltie Dircks laeste Huisurou [van] Sibout Takes out omtr[ent]
                                        ........[Iaer] ende leit hier begraven

                                        * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

2.   steen no. 34
                   Randschrift:   Ao 1645 den 2 Ivnii sterfden Eerrenvesten Gerriit Volckerts Vogelsang
                                       ovde Bvrgemr tot Bolsward ovt 65 iaeren en leit hier begraven

                   Midden:         Anno 1624 den 30 Avgvstvs ys in den Here gervst de erbare deucht[same]
                                       Rensck Gosse dr Brvinsma hvisvrov van Gerrit Folckert Vogelsang
                                       ende leyt alhyer begraven

                                       Anno 1625 den 28 October is den Eerbare ende seer dvchtsame Jonge
                                       Dochter Ielke Annes in den Heer verstorven ende leit alhier bij haer
                                       moeder begraven

                                       Anno 1638 den 22 October is gestvrve die Eerbare Trintie Pitters dr
                                       Hvisvrov van Gerrit Folckerts Vogelsang

                   Op de rand staan de woorden:  niet open.
                   In 1671 stond de steen op naam van Gerrijt Vogele sangs (erfgenamen).

                                       * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

3.   steen no. 98
                    De steen heeft twee randen, waarvan de buitenste nooit is gebruikt. De binnenste rand
                    is uitgehakt. Alleen is nog vaag te onderscheiden: Ao.......
                    Onderaan de letters  M  I  B, vaag een huismerk,  de letters  S  A  R
                    In 1671 stond de steen op naam van Lieuwe Jensma, later gekocht door
                    burgemeester Bakker.

                                       * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

4.   steen no. 2
                    Randschrift:   Ao 1646 sterf De Eersame Abbe Rverdts Burgher Hopma va 
                                        Tmerckstraetster Qvartier

                                        Ao 1636 den 4 7bris sturf de Eerbare Devchtsame Adriaentje Hans 
                                        Clerqs syn wif

                                       * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

5.   steen no. 108
                    Randschrift:   ............den 19 maert sterf de Eersame Pyer Hotze Lyclama
                                        hier begrave

                                        Ao 1624 den 19 Novembe is in den Heere gervst den Erbare
                                        Reinv Haivs ovt 34 iaren Ech[te] Hvisfrov van Pier Hotzes 
                                        Licklama ende leit alhier begr

                    Midden:         ........den 14 february is in den [Heere gerust] ..... en
                                        Achtbaeren seer .......... Duco Gelly, Achtbaere Burgemeester en
                                        Weesvoogd deser Steede Bolsward oud int 67 iaer en leit
                                        alhier begraven

                                        Den 31 ofte laesten mayus 1681 is godsalig in den Heer ontslapen
                                        de Eerbare en Deuchdsame Eelckien Mennonis Hollebrants [in]
                                        leven Huisvrou van de Burgemeester Duco Gelly [oud] voogdesse
                                        vant weeshuis bin[nen] deser stede out in haer 63 iaer leit hier
                                        begraven

                    In 1671 stond de steen op naam van oud-burgemeester Duco Gellij. Zijn oorspronkelijke
                    naam was Doeke Jellesz. 
                    Duco Gelly of Duco Gellius was notaris. Hij was getrouwd met Eeke Minnes en woonde 
                    in 1661 bij het stadhuis. 
                    De naam van zijn vrouw is kennelijk aangepast aan de status van haar man.

                                        * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

6.   Randschrift:   Ao 1602 De 26 December [is in den Heere gerust] ......
                                        ...ee Ger.........Burge mr in Bolswart.......

                    Midden:         aan weerszijden van een cartouche met alliatiewapens:
                                        Memento Mori 

                                        Ao .............sterf ..........Hilck Piter[s]  [huis]vrouw van
                                        [Ian] van Marssum

                    De steen heeft geen zichtbaar nummer en is behoorlijk beschadigd.

                                       * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

7.   steen no. 103
                    Randschrift:   [Ao MVc] LXI  de XII Decebris sterf de Eerbare Wibe Hoitingha
                                                                                              ( 12 december 1561)

                    Midden:         Int iaer ons Heeren 1567 de 1 Febrvari sterf de Eersame Cornelis
                                        Fraszo

                                        An[no] ..........[is i]n den Heere gerust de ...........d out int 80e
                                        [Iaer] ..........onen begraven

                                        Aan weerszijden van de uitgehakte alliantiewapens de letters:
                                        F  I  H      A  P  D 

                                        Ao 168. [den] .........[is in den Heere ger]ust den Eersamen
                                        Dye Sip[kes Domna] ..........meed ........gemeensman der Steede
                                        Bols[wart out int] 59 iaer [en le]it hier begrauen

                                        Ao 1694 den..........[is i]n den Heere gerust de Eerbare Witske Fongers
                                        ....... in leeven Huisvrouw va de Vroetsman Dye Sipkes Do[mna]
                                        [ou]t ..........iaer en leit hier begrave

                                        .........[is in den Heere ger]ust de [Eer]bare Tietske Dyes Domna o[ut]
                                        int 78 [iaer en leit a]lhier [begr]aven

                                        Dye Domna was in 1661 getrouwd met Witske Fongers. Van beroep was hij
                                        herbergier en woonde bij het stadhuis.

                                        * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

8.   Ao .........[den] ...... Augustus is in den Heere gerust den ...........out 5.. Iaer en leit 
                    hier begraven

                   Ao ............................... huisvrouw van I........ P........ en leit alhier begraven

                   Daaronder een huismerk tussen de letters  I  en  P

                                        * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

9.   steen no. 45
                    Randschrift:   Noyt het ......... aen bestendighe vrevcht beleeft mate nv i[ck]
                                        gestorve ben ..........  rmy en veelvuldigh Heer

                    Onder de alliantiewapens het opschrift:  Tempvs Ivditivm. Later zijn de letters
                    M  H  geplaatst.

                    In 1671 stond de steen op naam van Hendrick Joostes Cluijters (erfgenamen)

                                        * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

10.   steen no. 123
                     Randschrift:   Ao 1602 de 26 December starf d erbar Siouck Aede dr........

                     Midden:         Ao 1652 de 3 december sterf den Eersamen Ian van Marssum
                                         burgemeister van Bolswart en leit hier begraven

                     In 1671 stond de steen op naam van Jan van Marssum (erfgenamen). In 1721 zijn
                     de kosten betaald door burgemeester Boele de Cock.

                                        * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *