Martinikerk Bolsward

Grafzerken in de Broerekerk

Hieronder is een beschrijving van grafzerken in de Broerekerk. De Hervormde Gemeente had
           vanaf de reformatie de beschikking over twee kerken, nl. de Martinikerk en de Broerekerk.
           In beide kerken werd begraven. In de 19de eeuw werd de Broerekerk gebruikt voor allerlei
           doeleinden, o.a. als opslagplaats van materiaal voor de restauratie van het stadhuis in 1895.
           omstreeks 1880 zijn 57 zerken uit de vloer genomen en overgebracht naar de Martinikerk.
           Een aantal zerken zijn blijven liggen. Deze werden herontdekt na de brand van 8 mei 1980.
           Tegenwoordig liggen de overgebleven zerken in het koor van de Broerekerk.
             Om een compleet beeld te krijgen volgt er een opsomming van de nog aanwezige grafzerken.

 

1.   Hier leit Begraven de ..........Erenfesten(?) Epo [van] Ailua en Iuffro[ow]  [Beatrix] van 
                 Walta Sin [W]yff
                    ( Het betreft hier waarschijnlijk  Epo van Aylva, bewoner van de Aylva State in Witmarsum.)

                                                    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

2.   Anno 1730 den 10 November is in den Heere gerust Wybrant Riencks Tichelaar Regeerend
                 Burgemeester tot Bolswaert en meede vo[ogd] van de Broerekerk  Oud in het 43 Iaer en
                 [leit] hier begraven

                                                     * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

3.   Anno 17... Den 10 September is in den Heer gerust Focke Regnerus Fockens in leven 
                Regeerend Burgemeester deser Steede en mede[vo]ogd van 't weeshuis en gas[thuis]
                Broerekerk olt in 61 jaar [ en leit hier begraven]
                     ( De echtgenote van Focke Regnerus Fockens  Teunke Romkes Rommerda is begraven
                       in de Martinikerk. Vak 10, no. 33)

                                                   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

4.   fragment :   ..........oud Burgemeester ........ van 't Weeshuis ..... binnen B[olsward].....
                                  den ouder[dom] .....13 weken ... 4 dagen

                                                    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

5.   Randschrift:   Anno 1664 Den 24 Febrevaris is in den Heere gerust Den Eerbare [Lysbeth
                                    Feytses]  Hvisfrov van Sixtus Ho[mmius] ..... Bolswaerdt olt 74 Iaer ende
                                    leit alhier Begraven
                                       (Haar echtgenoot, dominee van de hervormde gemeente, Sixtus Hommius,
                                       overleden op 5 oktober 1652, is begraven in de Martinikerk. Vak 10, no. 39)

                Midden:        Ao 1678 de 28 Ianvary is godtsaligh in den Heere ontslapen de Eerbaere Rinske
                                    Sixti Hommius in leve huisvrouwe va d Burgemr Beint Heerckes  [Bu]renstein
                                    en leit hier begraven

                                    Rinske Sixti en haar man Bint Heerckis woonde in 1661 op de Grote Dijlakker.
                                    Bint Heerckis was van professie apotheker.

                                                     * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

6.   Randschrift:  Ao 1653 Den 22 Ianva sterf Den Eersamen Bvrgemr [Iaco]b Gysberts Hier Begrave

                                    Ao 1643 Den 23 April sterf d Eerb Ancke Willems [hui]svrov van Bvrgemr Iacob
                                    Gysberts

                 Midden:        Ao 16... den ..............s  is in den heere Versturven den Ersamen .........s.......t
                                    ........z  en leit alhier begraven
                                    De datum en naam zin weggebeiteld.

                                                     * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

7.   Anno 1633 den 26 Maart(/) is in den heere gestorven de Eerbare Anctie Biuckes dochter out 9
                 Iaer ende leit alhier begraven

                 Anno 1636 den ........Ianneary is In den Heere gerust die eerbare Trintye Sybrens dochter de
                 huisfrou van S[iou]cke Toomes soon ende leit hier begraven

                                                      * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

8.   Ao 1624 den 8 Marsi sterf den Eersame Marten Ians zo Marswal(?) leit alhier begraven  

                                                      * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

9.   Ao 1627 den 24 November sterf d Eerbare Tetke Ipkes do Algra en leit alhier begraven

                                                      * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

10.   Ao 1625 den 20 Iuny is [in den Heere gerust den] Eersame Bocke Ipes Bantert(?) ......

                 Ao 1640 de 10 Augustus [is in den Heere gerust] d Eerbare Pytie Piters  Bantert syn wyf

                                                      * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

11.   Randschrift: int iaer ons here MVc en X de XXXI dach octobris sterf Eedwer Hero Jelbits wijf
                                                                                                                             (31 october 1510)

                                    int iaer ons Heeren MVc en LXI den X Iuni sterf Hid Nannis

                                    Binnen de rand een wapen opgehangen aan een tak met daarop een huismerk.
                                    Aan weerszijden de letters  E   en  H

                                                      * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

12.   Anno 1632 den 1 februari sterf den eersamen Freerck Ians burger en co[opman]

                Ancke Ioa[n]ne[s] [Ri]spens hvisvrov van Freerck Iansen........

                Anno 1653 den 13 marty sterf den eersamen Ian Freercks in leve coopman in 
                Bolswart oud op den ......dach 34 iaer en leyt hier begraven

                Anno 1675 [den] 9 iuly is in den Heere gerust de.......[Fetje] Doedes Galama in
                leven ech[t]e [huisvrouw] van [mr] Duco Bavy chirurgus out in  .....jaar ende
                leit alhier begraven

                [Anno 16]75 den 15 ianuary [is in de]n Heere gerust [den] eersamen mr Duco Bavy
                [c]hirurg[us] out in syn 40 iaar en leit al[hier] begraven

                                                 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *