Martinikerk Bolsward

Graven in vak 3

1.   Tjepco Lyclema a Nijeholt  
                   Geboren den 4 November ........
                   Overleden den........April 1806

                                                   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

2.   steen no. 21
                   Memorare Novissim
                   Heronymus Walteri Obiit Aetatis An XXXI SAL MDc XCIV  VI kal April

                   Breng ten laatste in herinnering
                   Heronymus Walteri stierf op een leeftijd van 31 jaar op de zesde dag
                   van april 1594.

                   In 1671 stond de steen op naam van Frerick Claesens.

                                                   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

3.   steen no. 30
                   Ao 1719 den 1 Febr is in den Heere gerust Grietje Wybrens Pama eerst wedue van
                   wijlen de Notar Pub  Iacobus van Loon en naederhant egte Huisvrouw van
                   Petrus Scheerhaagen  Pr. Postel[ant] en legt alhier begraven

                   Den 30 October 1760 is overleeden Antje Klaases Grons Huisvrouwe van Wibrand
                   van Loon Notarius Publicus old secretaris en Ontfanger der Floreen van de stad
                   Hindeloopen in den ouderdom van 74 Jaaren

                   Den 5 November 1762 is ontslapen hare man Wibrand van Loon Notarius publicus
                   & c & c  in den ouderdom van bijna tagtig jaren en leggen alhier Begraven

                   In 1671 stond de steen op naam van Hoijte Jeltes; later gekocht door notaris 
                   Petrus Scheerhagen.

                                                     * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

4.   steen no. 75
                   Anno 1717 den 31 Iuli is in den Heere gerust den Eersamen Pytter Aegis Boltjes in 
                   leven Vroetsman en Koopman der steede Bolsward ........ en leit alhier begraven

                  1824 Den 15 January Stierf Lolle R Steensma Med Dr en Vroedmeester te Bolsward
                  in den ouderdom van 81 Jaren

                  Den 20(?) April 1728 is in den Heere gestorven(?)  de Eerbare Idske Andrys de weduwe 
                  [van] Vroetsman en Koopman Pytter Aegis oudt 64 Iaeren en leidt alhier begraven

                  Den 10 Ianuarius 1776 is over Leeden Isk Boltjes wed C. Buwalda in L[even]   
                  Ontvanger Tot Burgwert oud 75 Jaar 9 Maanden Legt alhier Begraven    

                  Onderaan op de steen het huismerk van Pytter Aegis Boltjes. 

                  In 1671 stond de steen op naam van burgemeester Jan Gerbens; later Boltjes.

                                                     * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

5.   Hier rust het stoffelijk overschot van Sipke Piers Westerbaan [in] leven Mr bakker te
                   Bolsward geboren den 22 [Ma]art en overleden den 2 Augustus 1822 diep betreurd 
                   door zijne echtgenoot Dirkje Hessels de Boer
                   De dood ontrukte hem van [zijn]en werkkring waarin hij [gez]egend was als weinigen
                   [hij werk]te zoo lang het dag was  

                                                     * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *