Martinikerk Bolsward

Graven in vak 10

1.   Ao. 1674 den 5 April is in den Heere gerust Heert Klaassen in leven Substituit Ontfanger
                  van Wonseradeel en mede gemeensman ende Arme Vooghdt der stede Bolswardt oud
                  62 jaar ende leyd alhier begrave

                                         * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

2.   Ryenner Coerdts Ulenburg 
                   Een medaillon tussen de letters R C
                   Lager een figuur tussen de letters  I  en  H

                                         * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 3.   steen no. 12
                   Grote zerk met een voorstelling van Christus in de tempel ( opwekking van Lazarus)
                   Slechts één naam staat op de steen:  BINKES   

                   Volgens een rekening in de benificialen is de grafsteen in februari 1881 uitgehakt en gepolijst.
                   De reden daarvan is onbekend.

                                         * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    

4.   Randschrift:  Hyr leyt begrave de Eedele Welgeleerde heer M Haring Donya of Haringsma
                                      In deese .......kerck Perpetu Vicarus en starf Ao XVc XXXIIJ  de XIII dach iuny
                                                                                                                           ( 13 juni 1533 )

                   Midden:        Den 11 Dec 1809 overleed de Eerz. S. de Haas oud 5i ig Jaren en ligt alhier
                                      begraven

                                      Op den 3 July 1826 verwisselde Imkjen Heinemans wed van S. de Haas dit
                                      leven met het Eeuwige in den ouderdom van bijna 72 jaren
                                      haar stof ruste hier zacht tot den groten dag des Oogstes

                                      Onder dezen steen rust het stoffelijke deel van Annigje Ysbrands dierbare 
                                      echtgenote van C. de Haas  Zij ging op den 16 Maart 1824 in den ouderdom
                                      van Ruim 27 jaren door het geloof aan haren Verlosser ten leven in
  

                                                   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

5.   1744 den 12 Iuny is in den Heere gerust de Eersame Coopman Iohannes Ians out
                   78 Iaar en leit alhier Begraven

                   Lager:         Aaltie Crasburg

                   Onderaan:   Ioohannes Ians

                                                   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

6.   Randschrift:   Lievve Harmens Obyt Kal April 1621 Aetiatis svae 53 In Pace Quiescat

                   Midden:         Lijsbetie Gerrits Dr. Vxor Eius obyt Ao 1601 9 Iannvary et Quiescat tot 
                                       Coebart

                                       Gellius Brvnga  Not Pub Obyt Den 6 Febrv Ao 1637 Aetat svae 38

                                       Elisabeth Liwes Vxor obyt 1625 Den 24 December  Aetat Svae 26

                                       1779 den 13 November Is In Den Heere gerust Acke Vransen Tichelaar wed 
                                       van wijlen den vroetsman Heero de Iaager oud techtig Iaaren en leit
                                       alhier begraven

                                       Gellius Brunga, beroep: procureur, postulant

                                           * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

7.   steen no. 3 
                   Anno 1716 den 26 Augustus is in den Heere Gerust den Eersaamen Iacoob Synnes Algra
                   schipper en Koopman op Seland oud 33(?) Iaar en leijdt alhier begraven op den 1 September
                   1716 met sijn twee dochters en sijn Zoon Synne Jacoobs Algra oudt Dardehalf Iaar

                   Dan een huismerk met de letters I S A   ( Iacoob Synnes Algra)

                   Lager:   Den 29 May 1795 stierf Juffrouw Namkje Algra van Fontein Huisvrouw van den oud
                               Burgemeester Nicolaus Elgersma oud 54 Iaaren 1 Maand 7 dagen en ligt hier
                               Begraven

                               Hier Rust Antje Roelofs weduwe Klaas Weidema te Bolsward overleden op den 4 Junij
                               1823 in den ouderdom van 85 jaren 1 Maant en 24 dagen

                                                   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

8.   1779 den 2 Nov is in de Heere gerust Aafke Johannis wedue de old Burgemeester Rein R.
                   Vellinga in den ouderdom van 80 Jaaren en leit alhier begraven

                                                   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

9.   Randschrift:   Gotisch
                                        int jaer ons here mccccc ende xiii op sancte pancras dach doe sterf Peter
                                       Jacob z oct peterscaep: bit voer syn siel : pu : ue aue ma (?)
  
                                                                                                     ( 12 mei 1513 )

                                       later is midden op aangebracht: K. Ede Rinnalda

                                                   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

10.   Anno 1675 Den 17 Novembris Is in de Heere Gerust de Eersame Dovve Idtse Rispens
                    In Leeve Coopman binne Deeser Steede Bolswardt oud in syn 75 Iaeren ende leidt
                    Alhier begrave

                    Een huismerk met de letters  D  I  R  ( Dovve Idtse Rispens)

                    Ao 1692 de 17 October is in de Heere gerust de Eersame D.......ouwe Rispens Mr Silver
                    Smidt in Bols[ward] olt int 54 I

                                                    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

11.   steen no. 13
                    Randschrift:   Ao 1578 Den 26 Ivny sterf Den Eersamen Ielle Botte zo

                    Midden:         Ao 1588 de 21 Ma[art] sterf De Erbare Derckie Jelle dochter 
                                        Wybran[d] Siverd wyf

                                                    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

12.   Randschrift:   Den 4 Febr 1667 Is in den Heere Gerust De Godsalige en welgeleerde 
                                        D. Gerhardus Moda In leven Dienaar Des H. Evangeliums Binnen Bolswart 
                                        out 37 Jaar ende leit hier begraven
 
                    Midden:         'k beleed dat ik hier was
                                        Een vreemdeling op aarde
                                        gelijk mijn naam ook melde
                                        Nu hebb' ik dat ik ras
                                        Nat....ple te aanvaarden
                                        .... verlost van die mij quelde

                                        Ao 1758 de 28 Iuny stierf den wel Eerw en Geleerden Heer Dus Augustinus
                                        Offringa in het 62 Jaar sijnes ouderdoms na dat hi 7 jaaren de gemeente Xti
                                        te Boxum en Blessum en ruim 30 Jaaren te Bolswart de selve getragt heeft
                                        in alle getrouheit het Evangelium te verkondigen en leit alhier begraven
                                            B  J 

                                                      * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   

13.   D. Lambertvs Schrijringa Pastor Bolswerd Natvs Ao 1629  10 Ianvarii Obiit 1651 IIII Maii
                    Doctrinae Copia variae Moratae gratia vita Facundae Gloria linguae Hincq' urbis amorq' 
                    favorq  Si sistere fata valerent Aut vincere vincta sepulchri Non hic Schrijringa jaceret !

                    H.G. Cannegieter gebr te Arnhem den 21 Sept 1728 van 1764 tot 1806 Predikant te Bolw
                    daarna Emeritus

                                                      * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    

14.   Randschrift:   [Den 5 Dec 1675 is] in den Heere gerust de G[odsalige] (?) H.F.B.Vijselaar
                                        in leven Huisvrouw van D Gerhardus Moda out 34 Jaar ende ligt hier 
                                        [begraven]

                    Midden:         De doodt heerscht over t stof
                                        Dat Christus tot sijn lof
                                        Eens weer zal doen verrijsen
                                        Dog leeft mijn siel bij Godt
                                        om hem na sijn Gebodt
                                        in eeuwigheit te prijsen

                                        Den 8 October 1772 ontsliep in den heere Alberdina Hofkamp Huisvrou
                                        van Jan Adam Kesler Predikant te Bolsward oud 44 jaren 6 Maanden
                                        4 dagen en legt hier begraven

                                                     * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   

15.   steen no. 9
                    Randschrift uitgekapt. In een nis een borstbeeld van een predikant in toga.


                    Den 12 Febr 1770 heeft de wel Eerwaarde Heer Gysbertus Fontein Bedienaar des
                    Goddelijken Woorts te Bolswaert t tijdelijke met t Eeuwige verwisselt nadat Godts
                    Kerke Omtrent 43 jaren hier bijna 40 en te Metslawier en [Morra] 3 jaren Getrouwelijk
                    gediend hadde   zijn Eerwaarde was geboren den 11 Juli 1699 en heeft den ouderdom 
                    van 70 jaren en enige maanden bereikt   zijn stervelijk deel legt hier begraaven   

                                                     * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

16.   Een steen met een uitgekapt randschrift. In de bovenrand Heringa

                                                     * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

17.   steen no. 4
                   ..............Aleyda van Sonsbeek huisvrouw va Adolphvs Marck en leit hier begrave

                                 het hemelrijck bezit mijn siel
                                 mijn vlees Rust hier beneden
                                 tot 't laest ick 't Christgeloof behiel
                                 'k heb vroom den strijt gestreden
                                 Het minder deel dat sterfelijck is
                                 verlangt uijt' graf te Rijsen
                                 Om met den Geest weer nieue fris
                                 vereenight Godt prijsen
                                 gesegent mij en al gelijck
                                 die Christi hem sult hooren
                                 Comt erft het Eeuwig Coninckrijck
                                 mijn schapen uijtverkoren
                   
                   Anno 1727 den 26 May is in den Heere ontslapen den Eerwaarde Godsaligen en 
                   Welgeleerden heer Do Nicolaus Alma in leeven bediener des H. Evangelium te
                   Bolsward Oud 78 Iaaren en leidt alhier begraven

                   Tjeerd H. Gr. gebr. 1770 Overl. 1785

                   Aleida van Sonsbeek was de eerste vrouw van Adolphus (van der) Marck. Adolphus Marck was
                   van 1657 tot 1673 predikant in Bolsward. In het voorjaar van 1673 stierf Adolphus Marck. Zijn
                   opvolger was Gerhardus Moda.
                   Aleida van Sonsbeek kwam te overlijden voor 1662. Op 21 december 1662 hertrouwde Adolphus
                   Marck met Juliana Siersma, afkomstig uit Bolsward.

                                                  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

18.   Grote steen.
                    Randschrift:   Nobiliss et clariss vir Godtschalcvs Ab Heerma I.V.C. territory
                                        Wonsani Grietmannvs, et praetor Vrbis Bolswardiensis Fasces
                                        vosponte Deposvit Vixit Annos LXXIX M.XD.X Obyt M.DC.XI
                                        Kal Ivn Ao M.D.LXXIIII  IX Mart obyt Nobiliss Et Honestiss
                                        Matrona Sithia a Cammingha Conivx Mia

                    Lager een geharnarste grijsaard en zijn echtgenoot, beide levensgroot uitgehouwen,
                    aan hun voeten een geopende helm.
                    Op een band   Qui vos estis, nos fuimus. Qui nos sumus vos eritis

                    Daaronder  Ao 1607  26a Novembris obijt Nobilissima et honestissima Domicela Doda
                                     Heerma

                                     Ao 1605 22a Decembris obijt Nobilissima et honestissima Matrona
                                     Catharina ab Heerma

                                     Ao 1613 28 Novembris obijt Nobilissima et honestissima matrona
                                     Vithia a Cammingha et Ameland 
  
                                     Hunc cippum quem parent Nob 
                                     Godtschalcus ab Heerma et Sithia a Cammingha sibi suisq p.p.
                                     Johannes filius post eorum et coniugis suae Char Vithiae a Cammingha,
                                     obitum cum luctu et lacrymis c.f.

                                     Hans Schunema ma 1620 

                                                   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

19.   Randschrift:   Ao 1607 de 1 9ber sterf Goslick v Heerma  een sone Iohan v Heerma
                                        en Ir Wyts v Cammingha

                                                  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

20.   Randschrift:   A 1607 de 1 Augusti sterf Franske v Heerma  een Dor v Iohan v Heerma
                                        Ir Wyts v Cammingha

                                                 * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * *

21.   Randschrift:  Ao 1606 de 19 Marty sterf Goslick va Heerma [een sone van Iohan v 
                                       Heerma en Ir Wyts v Cammingha

                                                 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

22.   Randschrift:   Ao 1522 De 2 9bris sterf Wiitske Heerma oldt 5 te half Iaer

                                                 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

23.   Randschrift:   Ao 1569 Den 12 Avgvsti sterf ........... Heerma een Dochter va
                                        Goslick Heerma en Ivffrov Siits Kaiiga

                                                 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

24.   Kinderzerk
                    Randschrift:   Ao 1597 De 31 Ianvary sterf Idscke va Kammingha Ee Dr Va De Edel
                                        Eerentves

                    Midden:         ten Frans van Cammingha En Bievck van Herma

                                                 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

25.   Anno 1666 den 12 Novemb[er] .............. gerust den Eerbaren Feye.......
                    huisvrou van Rient Fed..........ende leit alhier be[graven]
                      ( een gedeelte van een steen; de rechterhelft ontbreekt.)

                                                * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

26.   Anno 1638 de 2............... Heere gerust de E............Hilles Dr
                   die Huisvr............. Wybes out 37 iaer........... begra..........
                       ( een gedeelte van een steen; de rechterhelft ontbreekt.)

                                                * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

27.   steen no. 39
                    De 12 Maius sterf Same Vpke Abbes Hier Begraven

                    Ao 1627 De 5 Novemb sterf D Eersame Lolcke Vpkeszo En leit hier begrave

                    De 14 mars sterf Reedisloo(?) Lolkes Dr. Frov van Vpke Abbes En Hier Begrave

                    Den 27 April 1645 is Meye Ighes Algra in den Heere gerust ende leit hier begraven

                    Anno 1709 den 14 Ianuaris is Christelijk in den Heere ontslapen de eersamen en 
                    Achtbare Floris Douwes Houckema in leeven Oude Burgemeester en Apothecaris binnen
                    Worcum out in sijn 66 Iaer en leit alhier begraven

                    In 1671 stond de steen op naam van Meijes Iges Algra (erfgenamen).

                                                  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

28.   steen no. 84
                    Ao 1650 den 27 September sterf den Eerbaren Femma van Uelsen ende leit alhier begraven
                                                                                          
=  Femma van Velsen )

                    Ao 1656 ......... October sterf den Eersamen Mons: Caser Meert van Eysma ende leit hier
                    begraven Mihi .........A.........vita XRS Est 8 May.....
                    ( nog 4 à 5 uitgesleten regels )

                    In 1671 stond de steen op naam van de heer A. van Velsen (erfgenamen).

                                                  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

29.   Den 29 Augusti 1689 is in den heere gerust Willem Jansen Pierkus in leve
                    Gemeensma binnen Bolswart aetatis 50 Jaer en leit alhier begraven

                                                  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

30.   Willem van Sloterdijck gebr te Makkum d 28 Dec 1735 en in leeven Ut. Dr.
                   en Adv: voor den Hove van Vriesland is gestorven te Bolsw: d: 22 Oct. 1802

                                                  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

31.   steen no. 7
                   Randschrift:   Ao 1660 den 28 Iannuary is in den Heere Gerust De Eersame
                                       Folperus Hansma Olde Burgemeester Der Stede Bolswaerd out
                                       int 61 Iaer Ende leit Alhier Begraven

                   Midden:         Den 14 December 1786 stierf de Iuffrouw Aaltie Fontein van 
                                       Reidsma Eerst gehuwd aan Egge Hogenbrug en daarna aan
                                       Folke Minnert Faber oud 59 Iaren 9 Maanden en 7 Dagen en
                                       legt hier begraven

                                                 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

32.   Randschrift:   Anno 166. den 7 Mayus is in den Heeregerust Den Eersamen
                                        Siverdt Piters zoon ende leit Alhier begraven

                                        Anno 1584 Den 28 Iunius sterf de Eerbare Bottie Clase dochter
                                        Die huysfrou van Siverdt Pitters ende [leit alhier begraven]

                   Midden:          Anno 1589 den 17 February is In den Here verst[orven] den eersame
                                        ..........e Sioerdts zoon den zoon van Sioerdt Pitters leit hier begraven

                                        Anno 1620 den 23 october sterf die eersame Haring Sioerdtszoon
                                        ende leit hier begrae

                                        Anno 1639 den 20 marty is in den Heer gerust die Eerbare Hylck
                                        Sydtsis dochter die huisvrou van Tierdt Siurdts ende leit hier begraven

                                        Anno 1641 den 16 Martij is in den Heere gerust den Eersamen 
                                        Botte Siurdtszoon en leit hier begraven

                                        Anno 1686 den 20 April is in den Heere gerust de Eerbaere Trijntje
                                        Martens de huisvrouwe van Sjoerdt Bottes oudt in haer 67ste jaer ende
                                        leit alhier begraven

                                        Anno 1690 den 24 October is in den heere gerust den eersamen 
                                        Sioert Bottes out omtrent 61 Iaeren en leit alhier begraven

                                                 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

33.   Den 8 Mei 1734 is in den Heere gerust Teuntie Romkes Rommerda in Leeven 
                   Huisvrou van Focke Regnerus Fockens oud int 69 Iaer en leit alhier begraven

                   1784 den 5 November stierf Innikjen Tichelaar wedue der oud Burgemeester
                   Jan Steensma in den ouderdom van 72 jaaren 6 weken 1 dag

                                                 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

34.   Randschrift:   Anno 1694 den 22 Ianuari is in den Heere gerust den eerbare Dochter
                                        Margriete Fedtses oud omtrent 42 Iaaren legt alhier begraven

                    Midden:         Ao 1681 den 27 April is in den Heere gerust de Eerbare Antje Fedtses
                                        Huisvrouw van Pytter Scheerhagen Burger Fendrik in Bolsw:  oud
                                        omternt 28 Iaren en leit alhier begraven

                                        Ao 1691 den 27 Ianuari is in den Heere gerust de Eerbare Acke Fedtses
                                        Huisvrouw van den Burgemeister Fonger Harings Repkema olt omtrent
                                        43 Iaeren en leidt alhier begraven

                                        Ao 1775 Den 25 October stierf de Heer Franciscus Elgersma oud 87 
                                        Iaren en 6 maanden 17 dagen geboren 1688 Den 28 Maart O S sedert
                                        't Jaar 1721 Burgemeester der stadt Bolswert Voogt van het Gast en 
                                        Weeshuis Aldaar en legt hier begraven    H  S  R

                                                * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

35.   Hier legt begraven De E Dooytze Synnes Dikland H[out]koper tot Bolsward
                    overleden 16 April 1733 oud 49 Jaar en 7 Dagen

                   Anno 1780 den 2 November Overleed Dirk Pieters Hesseling oud sijnde 1 Jaar en
                   13 weeken En L[eit] alhier begraven

                   Anno 1780 Den 27 dito is overleeden de Coopman Pieter Dirks Hesseling oud zijnde
                   61 Jaar en 9 maanden En legt Alhier begraven

                                                * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

36.   steen no. 3
                   Randschrift:   Anno 1714 Den 25 October sterf de E. Haringius Repkema In leven
                                       Schriver Van een Compagnie te voet olt Burger Faandrik en Vroetsman
                                       te Bolswardt oud 36 Iaren en leidt hier begraven

                   Midden:         Anno 1746 den 11 juni sterf Den Eerbaren Pyttie Sinnes Algra
                                       Eerste Huisvrouwe van Haringius Repkema en Laatste van
                                       Franciskus Elgersma Schriver van een Compagnie te voet en
                                       Regerend Burgemeester van de Stadt Bolswardt oud int 60 jr

                                       Nicolaus Elgersma in leven Schepen en lid van het gemeente 
                                       bestuur dezer stad geboren den 6 Mei 1739 overleden den 
                                       11
 February 1810

                                               * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

37.   Een steen met uitgekapt randschrift. In de bovenrand de naam: Heringa

                                               * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

38.   Ao 1721 den 21 November is overleeden Iuffr Willemina Hansma Wed van den
                   Heer Burgemeester Gellius Fopma in den Ouderdom van 74 Iaaren 8 maanden
                   en 9 Dagen en leit alhier begraven

                                               * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

39.   Randschrift: Sixtus Hommius natvs In pago Ielsvm Ao 1577  1 decemb Pie Denatus
                                      est Bolswardiae  1652  5 Octob Sacro Ibidem Ministeris Fvnctvs Annos XXX

                   Midden:        1792 den 3 July stierf Mejuffrouw Alida van Reen Huisvrouw van 
                                      J. Lycklema a Nijholt oud 31 jaaren en 3 maanden en is met kraamkind
                                      hier begraven

                                      Ao 1819 den 27 April stierf Menke Alida Lyklema a Nijholt oud bijna
                                      8 jaaren

                                      Ao 1685 de 10 September is godtsaligh in den Heer gerust d'Eerbar
                                      Eetske Riencks Tallinga in leven huisvrouwe van d'Burgemr Burenstein
                                      en leit hier begraven

                                      Ao 1692 de 23 Marsiis godtsaligh in den Heere gerust de Eersam 'Beint
                                      Heerckes Burenstein in leve Burgemeester der Steede Bolsward en leit
                                      hier begraven

                                                * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

40.   Anno 1634 den 21 April sterf de Er[same] Siucke Tomes Monsma Out 39 Iaer
                   en leit hier begraven

                   Anno 1681 den 8 Juny is in den [Heere] ontslapen den Eersame Ieme Siuckes Monsma
                   in leeven geweest schipper binnen Bolswardt o[ut] 53 Iaer en leit  alhier begraven

                   1728 den 28 Augusti is in den Heere gerust Hiltje Heins Huisvrou van Willem Iemes
                   Monsma tot Bolswaert out 62 Iaer 9 weeken 1 dag en leit alhier begraven

                   1731 den 9 febr: is in den heere ontslaapen den eersamen Willem Iemes Monsma
                   in sijn leeven schipper en koopman der steede Bolswaart out 70 Iaeren en 4 Maenden
                   en leit alhier begraven

                                                * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

41.   Ao 1776 Den 23 Maart stierf Regnerus Fockes Fockens in leeven Burgemeester
                    Voogd van 't gasthuis en broerekerk te Bolswert oud 75 Iaaren 9 Maanden

                                                * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

42.   Randschrift:   Ao 1667 de 15 Ianvari is in den Heere gervst De Eersamen Hans
                                        Hansen Bruinsma old int 81 Iaer en leit hier begraven

                                        Ao 1631 De 13 April sterf D Eerbare Hanske Hilledr Bvwalda
                                        d Hvisfrov va Hans Hansen Brvinsma

                   Midden:          Anno 1664 Den 21 November is in den heere Gervst De Eerbare
                                        Ionge Dochter Helena Brvinsma Ende leit alhier begrave

                                        sub hoc tumulo jacet Joannes a Bruynsma..... med et Philosoph
                                        in Academia Franikerana Studiosus Obyt 21 Augusti Ao 1669

                                               * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

43.   Anno 1676 De 16 Apriles is Godsalig in Den Heere ontslapen De Eerbare en 
                   Deughtsame Trijntie Gerridts Huysvrou van de Oude Burgem Claes Claesen
                   Balck
                             "Alle vleesch is gras en alle Sin Goedertierenheyd als Bloeme des Veldts"

                   Op den 24 april 1678 versturven den Achtbare Claes Claesen Balck in leven
                   regeerende burgemeester in Bolsward out in syn 59 iaer en hier begraven

                   Op den 29 april 1678 is versturven de eerbare Rinckien Ielbes Hiddinga de 
                   huisvrou van de keurmeester generaal Claes Balck out in haer 29 iaer ende
                   leit hier met 3 van haer kinders begraven

                   1768 den 30 October is in den Heere gerust Heero de Iaager mede vroetschap
                   en groote kerke voogd en burger hopman oud drie en seeventig iaaren
                   4 maanden en leit alhier begraaven

                  Claes Claesen Balck woonde in 1661 met zijn vrouw Trijntie Gerrijts in de Wipstraat.

                                                 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

44.   Ao MVc en LV.......... Rixt Sydts Imige en Doed Syorda dochtz.........
                     ( = Rixt Siedses Eminga )                                     ( tussen 1555 en 1558 )

                                                 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

45.   steen no. B 1545 G
                    Randschrift:   Gotisch
                                         Int Iaer Ons HereMVc ende XXIJ  De XI Maij Sterf De Eerenvheste
                                         Herscip Tyerck va Walta Oldma in Bolswdt Grijtma Va Wonser Deel

                                         In het jaar onzes Heren 1522 de 11 mei sterf de erenveste Heerschap
                                         Tjerk van Walta Olderman in Bolsward Grietman van Wonseradeel.


                                         Ao XVc en XLVI  De XIJ Nouebris sterf Die Eerbare Vrow Tydt Heerama
                                         Sy Wyf
                                                               ( 12 november 1546 )

                     Onder de uitgehakte alliantiewapens:

                                         Eccli 3/8 Memor Esto Ivdicy Mei Enim Tvvm Mihi Heri & Tibi Hodie

                                                * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

46.   steen no. B 1547 G
                    Randschrift:   Gotisch
                                         Int Iaer Ons Heeren MVc en.................. ( niet ingevuld)

                                         Int Iaer Ons Heeren MVc en XLVI  De Eerste dach Maert Sterf De
                                         Eerbare Juffrov Katryn Va Kamingha                     
 ( 1 maart 1546 )

                   Onder de uitgehakte alliantiewapens:

                                         Ante Obit Tvvm Operare Ivs9tit)am Qvonia No Est Apvd Iveros Inverire
                                         (C)Ibv

                                                * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   

47.   J A Z 
                   Begr. 31 December 1816

                                               * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

48, 49.
                   Twee 19de eeuwse grafzerken. In 1875 zijn bij ontruimingswerkzaamheden van het
                   kerkhof om de kerk een aantal grafzerken in de kerk gebracht en daar in de vloer gelegd.
                   De beide stenen zijn sterk afgesleten en de opschriften zijn nauwlijks te onderscheiden.

                                               * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

50.

                            

                  Voor een deel verscholen achter een koorbank tegen de noordmuur  is een gedenkteken
                  voor Jan Sageman, sergeant-majoor en later kapitein in een Fries regiment.

                         Als den manhaften Ian sageman vaeliant
                         had tueenvijftich iaer gedient het Nederlant
                         onder 't Fries regiment tueendeveertigh iaren
                         daervan vijendartigh als capitein cloeck
                         eruare[n]
                         ook eenentuintich iaer sergiant maieur geuest
                         tueentseuentich out was schiedt hi vit dit foe
                         eest

                         sin lichaem leit int graf sin siel gaet hem
                         verlusten
                         bij Christum onsen heer om ewich daer te 
                         rusten
                         sterf den 28 april 1652

                                    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *