Martinikerk Bolsward

Graven in vak 11

1.   steen no. 119
                 Anno 1771 Den 25 November is in den Heere gervst Den eersaemen Coopman Dirck
                 Pytters Lolluma out in sijn 71 Iaer Ende leijt Hier Begraven

                 Anno 1679 den 7 maius is in den Heere gerust den eerbaeren Hycke Iacobs
                 Die Huisvrouw van Die Coo[pman] Di[rck Pytters] Lol[luma] En [leit alhier begraven]

                 .........h.......en Pittie Gerbens .........ggen    [leit] hier begraven

                 Lager een uitgesleten inscriptie en een huismerk met de letters D  P  L  (Dirck Pytters Lolluma)

                 In 1671 stond de steen op naam van Antie Johannes; later op naam van Dirck Loloms
                 (erfgenamen).

                                 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

2.   Randschrift:   Tiaerd van Ionghema de Edele....................XXIX Octibris

                 Midden:         Ao 1617 Den 17 Avgvstvs is in den Heere Gervst den Edelen en Eerentvesten
                                     Gerrolt van Camingha olt 46 Iaer

                                     Anno 1618 den 24 Marty des morghens tuschen een ende twie vhieren is in 
                                     den Heere Gervst den Edelen en Eerentfesten Taco van Cammingha den
                                     vader van Gerrolt van Cammingha olt 82 iaer

                                     Ano 161. is de Edele ende Doegetsame Jufrov Rints Iungama inde Heer
                                     Gerust op de 16 Dec

                                     Ao 1614 is de Edelen en Erentvesten Tiaerd van Kamminga gerust
                                     den 29 Ianvari

                                 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

3.   steen no. 93
                 Randschrift:   Hier leit begraven de eedele ond.....[ernt]feste Tierck va Haitzma
                                     is gestorve int [i]aer ons Heere ................[d]rie

                 Onderaan een 4-regelige inscriptie:
                                     .......................................
                                     lit.................................te
                                     ................................atae
                                     .........e.....................abie

                  In 1671 stond de steen op naam van Haijtsema

                                 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

4.   steen no. 19
                 Een dubbel randschrift en een opschrift in het midden volledig uitgekapt.
                 later aangebracht de letters:  G  H  P  O 

                 In 1671 stond de steen op naam van Hilletie Laquart (erfgenamen)

                                 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

5.   steen no. 107
                 Anno 1751 8 April is in den Heere gerust Pytter Claases Brouwer in leven Burger 
                 L[ui]tenant der Stad Bolswart oud 33 Iaar en leit alhier begraven

                 Den 9 December 1720 is in den Heere gerust den Eersamen Claas Pytters Mr.
                 Stoocker binnen Bolswaert out 35 Iaren en leit alhier begraven

                 Anno 1735 den 25 Augustus is in den Heere gerust den eerbaren Symentie Symens 
                 out int 49ste Iaer en leit alhier begraven

                 Anno 1742 den 15 April is in den Heere gerust den Eersame en deugdrijcke Lysbet
                 Klaases out int 27 Iaar en leit alhier begraven

                 1747 de 20 Augustus stierf de Eersame Tytie Claases oud 28 Iaar en leit alhier
                 begraven

                 1753 den 25 october is in den heere gerust Symmen Pyters Brouwer [o]ud 52 Iaar
                 en leid alhier begraven

                 1778 den 25 Iuly overleed in 't kraambed de Mefufv Maayke Heslinga in leeven
                 huysvrou van den advocaat A. van Velsen oud bijna 24 Iaar en legt hier beneevens
                 't kraamkind begraaven

                 De Iuffr Rycka van Elselo Huisvrouwe van de Regerende Burgemeester der Stad
                 Bolsward Gerrit van Velsen overleed den 15 februari oud 71 Iaaren en legt alhier
                 [begraven]

                               * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

6.   1767 Den 26 February is overleeden Antie van Elselo Huisvrou van de Burgemeester
                 P A Coopman  Oud 43 Iaar 4 maanden 13 dagen en Leit alhier begraven

                 De steen ligt vlak bij de trap naar de kansel

                               * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

7.   steen no. 16
                 De steen heeft geen tekst, slechts uitgekapte wapens.
                 later bijgevoegd  S  G  W

                 In 1671 stond de steen op naam van Jan Sweerdt (erfgenamen)
                 Jan Sweerdt was goudsmid.

                               * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

8.   steen no. 92
                 Anno 1637 den 9 september is in den Heere gerust Neeltie Willems van Orten
                 Ende 1646 Den 14 April storf Haer Soone Wilhelmus Lamminga Burgemeyster
                 in Bolswardt ende leggen alhier begraven

                 Oock rust bij hem sijn Ribbe Iohanna Lamminga
                 Godts kint, zelfs van haer Kribbe Tot hijer toe,
                 vol Genade, geboren den 3 marty 1601  Den 12 Iuny 1666
                 ontslapen

                 Haer dogter Lysabel  regt Eerbaar, Hier oock Rustet terwijl haer siel sigh met
                 Den zaalgen God verlustet   Geb. in Bolsw: 1 Janu 1630  gest: in Sneek 5 Aug 1669

                 In 1671 stond de steen op naam van burgemeester Lamminga (erfgenamen).

                              * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

9.   steen no. 63
                 Den 26 April 1706 is in den Heere gerust den Eersamen.... anake Ippe Wartinga
                 in leven Regeerende Burgemeester ende voocht van deese Martiny Kerck binnen
                 Bols[wart] out int 79 Iaer en leit alhier begraven

                 Den 9 9ber 1709 is [in den Heere gerust] den eerbare Hinck Claersma Eerste
                 huysvrouw van den B[urgemeester] Tjarrike Waltinga out int 73 Iaer en leit
                 alhier begraven

                 In 1671 stond de zerk op naam van burgemeester Tiamk Ipes Wattinga.

                             * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

10.   1763 den 11 April is in den Heere Gerust de Eersaame Rein Rienkz. Fellinga
                  old Burgemeester en Meede voogd van de Broerekerk oud int 62 Jaar en
                  Leit alhier begraven

                             * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *