Martinikerk Bolsward

Graven in vak 14

1.   steen no. 64
                  Ao 1744 den 31 maart gestorven int neegen en veertigste jaar sijn ouderdoms
                  Alexander Sanders in leven Regeerend Raadsman en rentemeester van de stadt
                  Bolswaardt en Leit alhier begraven

                  Ao 1759 Den 17 November is in den Heer gerust de Deugdrijke Itske Sijnes Algra
                  wedu van Boven Genoemde Alexander Sanders Oud 66 jaren en leit alhier begraven

                  In 1671 stond de steen op naam van Jouck Takis

                                                    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

2.   steen no. 58
                  Randschrift:   Ao 16[01] De ........ste[rf] de .........[y]ts Bvrgemr in Bolswart

                                      Den 13 9bris 1639 is in den Heer ontslapen d'eerbare Ielcke Reymers olt
                                      sijnde 92 Iaren

                  Midden:         Ao 1652 den 2 Decemb sterf Den E Reymer Harings Secretaris in 
                                      Bolswert nae Iaren Bedieninge van dien olt 76 Iaren Alhier begraven

                  In 1671 stond de steen op naam van Reymer Harings (erfgenamen)

                                                    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

3.   steen no. 76
                  Randschrift:   Ao 1610 den 3 maius is in den Heere gerust de Eersame Gerlof Iernes
                                      Gerlsma out ..... [en leit] hier begraven

                  Midden:         Ao 1761 Den 19 Ianuari is in den Heere gerust de Eerbare Sieucke S...
                                      Wignala De Huisvrou van Gerlof Tiern....  Gerlsma oud int 62 Iaer ende
                                      leit Hier begraven

                                      1709 Den 14 April in den olderdom van 69 iaren en 6 maanden overleden 
                                      de Wel Eerwaarde Heer Petrus Agema Die te Woud en Engwier vol ijvrige 
                                      en getrouw de tijd [van] ruim 16 jaren ..... werk va.. een l..e..e.. Dienaar
                                      verrigt  ......n den gerust geeft ......leit hier begrave
n

                  In 1671 stond de grafsteen op naam van Gerlof Gerlsma. Later is de steen op naam
                  gesteld van burgemeester Aagma.

                                                    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

4.   steen no. 109
                  Volgens het register van 1671 stond de steen op naam van Pijter Gerrijts

                                                    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

5.   Randschrift: (Gotisch)
                                      Int [Iaer] ons H[eer]  [Mvc] LIII  De XI Dach Iuly sterf Dou... Aph.....
                                      ...... en [leit hier] begraven
                                    ( 11 juli 1553 )

                                                   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

6.   steen no. 27
                  Randschrift:   Anno 1623 den 27 Apryl ys gestorven die Eerbare Byck Reins dochter
                                      die hvisfrovwe van Doede Ybbes ende leit al hier begraven

                  Midden:         Anno 1648 den 12 Septembe sterf den Eersamen Iaen Sircks in leven
                                      Diaken deser Kercke ovt int 47 iaer en leyt hier begrave

                                      Anno 1652 den 7 Ivly is in den Heere godsalich gervst den Eersame
                                      Doede Ybs ovde Bvrger Hopman ende gesworen Meensman deeser
                                      Stede Bolswart o[vt int] syn 80 iaer ende leit alh[ier] begraven

                                      Anno 165. den 7 Ivnivs is in den Heere gervst die Eerbare Godtsalig
                                      A......... Doedes dr  die hvisurov van Yaen Siercks ovt int 57 iaer
                                      ende leit hier begraven

                                      Ao 1662 den 16 Ianvary is in den Heere gervst den Erentvesten ende
                                      Uromen Eeb Doedes in leven Gemeen[sman] bvrger Lvytenant ende
                                      mede u[oocht] [van de] Martinikercke binnen Bol[swar]t olt omtrent
                                      59 iaren ende leit alhier begraven

                                      Ao 1665 de 14 Octr is in de Heere gervst de Eerbare Geeske Hotses dor.
                                      Hvisurov uan Saliger Eeb Doedes

                   In 1671 stond deze zerk op naam van Doede IJbs (erfgenamen).

                                                   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *