Martinikerk Bolsward

Graven in vak 15

1.   steen no. 116
                  Hier rust het Stoffelijk overschot van Susanne Helena Wendelina van Goens geliefde
                  Echtgenoote van Gijsbert Waller Leeraar bij de Hervormde Gemeente van Bolsward
                  Zij werd geboren te Elburg den 27sten Febr. 1790 en stierf te Bolsward den 7den 
                  januarij 1826 in haar leven bemind en bij haren dood betreurd door allen die haar
                  kenden

                  Volgens het register van 1671 stond de steen op naam van Eets Doedis erfgenamen.
                  De steen is volledig uitgekapt en opnieuw bewerkt.

                         Gijsbert Waller, geboren in Amsterdam op 19 september 1787, was dominee van de
                         Hervormde Gemeente van 1824 tot 1830. In 1815 trouwde hij met Susanne van Goens.
                         Hij overleed op 4 augustus 1850 in Middelburg.

                                                    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    

 

2.   steen no. 105
                  Randschrift:   (Gotisch)
                                       Int Iaer ons Heere MVc ....... ny sterf Holle Sy....soe

                                       [Int Iaer o]ns Heere MVc XLVIIJ  de IIIJ Nouebris sterf Douue Holle zoe
                                       .......
                                                            ( 31 november 1548 ) !!

                  Midden:        Ao 1617 Den 25 Ivly sterf De Eersaeme ........ Syverdts Leyt Hyer Begraven

                                      1786 Den 2 may is in den Heere gerust de Agtbaare Heer Lourens Ringnalda
                                      in leven Regeerendt Burgemeester En  .....[v]oog[d] tot Bolsward oud 60 Iaar En
                                      6 maanden En leit al hier begraven

                   In 1671 stond de steen eerst op naam van Dirck Pijters Braefoo; later op naam van 
                   burgemeester Rol.

                                                   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 

3.   steen no. 43
                 Randschrift:   Den 18 Febrvary 1700 sterft de Achtbare Sierck Gerbens Monsma ovdt
                                     Bvrgemeester en rentemeester in Bolswaert en voocht van deese Martiny
                                     Kerck ovt int 81 Iaer en Leyt alhier begraven

                 Midden:         Ao 1680 Den 3 May is in den Heere gervst de Eerbare Iovck Ians Huisfrov
                                     van Sierck Gerbens Monsma Bvrgemeester en Rentemeester in Bolswaert
                                     ovt 62 Iaeren [en leit al]hier begrave

                                     ..............mber sterf de Erenrvesten Achtbaren Ge[rbe]n Siercks Monsma
                                     regeerende Burgemeester d[er steede] Bolswaert oud in 50(?) [Iaer en leit]
                                     alhier begraven

                                     Ao 1752 De 10 Feb is in den Heere Gerust Gerben ...... Monsma in leven 
                                     Secr. van de stad Bolsw oud int 50 Iaar

                                     Den 8 Augustus 1728 is in den Heere ontslaapen Catharina Alma oudt 
                                     21 Iaaren en leidt alhier begraven

                                     Anno 1686 den 11 April is in den Heere gervst de Eerbare Imck Siercks 
                                     Monsma echte Wyf van Wibe Romcks Lamringh ovt 27 Iaaren en leit hier
                                     begraven 

                                     Anno 1706(?) is in den Heere gervst Sircks Ians Monsma ovt omtrent
                                     veertien Iaaren en leit hier begraaven

                                     Den ................... ontslaapen Ioukjen Lamringh [huisvrouw van] Melchior
                                     Alma in leeven predikant te [Bols]w[art] out int .... iaer en leit hier met 
                                     soon Klaa[s] Alma out int 19 jaar begraven

                                     Anno 1704 de 20 maaert is in den Heere gerust den eersamen Wybe Romkes 
                                     Lamringh in leve[n] [Vroe]tsman en berugte schipstimmerman tot Bolswart
                                     out int 50 iaer ende leit alhier begraven

                 In 1671 stond de grafsteen op naam van Frans Rollema, oud raadsman, wonende op 't Sant
                 ( = Grootzand); daarna op naam van Sierck Gerbens Monsma, burgemeester en rentmeester
                 van Bolsward. Hij woonde in 1661 met zijn vrouw Jouck Jans in de Wipstraat.

                                                  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

4.   steen no.89
                  Randschrift:   ....................Bo[ls]wa[er]t ...........Willems Dochter Anne Siverd z wyf
                                      sterf Ao 1596 De 25 May

                  Midden:         Ao 16.4 Den .... Ianuari [is in] den Heere Gerust Hendrik Annes Rollema
                                      out ....Iaren [en leit] alhier begraven

                                      1746 den 15 Iuny [is ] in den Heere gervst den Eers[ame] B.... D
                                      Eronius (?)  Burger Hopman ........

                                      Ao .......4 ............

                                      Anno ......6.........Eerbare.....

                                      Ao ........[den] 6 February sterf d Eerbare ..........want Begraven

                                      Anno 16(89) ............ sterft de E ........e

                   In 1671 stond de steen op naam van Jan Fransen Rollema.

                                                    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

5.   steen no. 9
                  Randschrift:   Ao 1656 den 7 Febrvary is in de Heere gestorven den Eerbare Arien Bowes
                                      Gesworen gemeentsman en Hovtkoper en Stadtstimmerman in Bolsward

                  Midden:         Ende den 21 Marty daer eerst aenvolgende over leeden syn HvysFrov de
                                      Eerbare Iancke Iacobs dor en leggen hier begraven

                                      Den 31 October 1712 is in den Heere ontslaapen de Eerbaare Antie Ariens 
                                      Huisvrouw van Claas Iacobs oud omtrent 65 Iaaren en legt alhier begraven

                                      Den 20 september 1715 is in den Heere gerust Claas Iacobs geweesen 
                                      provisionele ontvanger generaal der consumtien van Friesland oud int
                                      82 Iaaren en leit al begraven

                                      Den 6en November 1712 is in den Heere ontslaapen de Eerbaare Hiltie
                                      Claases Huisvrouw van de ontvanger Ian Reiners oud int 30ste Iaar en
                                      leit alhier begraaven

                                      Ao 1752 den 4 Mey is overleeden de old Burgemr Frans G. Braaksma
                                      oud 67 Iaaren en is alhier begraaven

                                      Ao 1772 den 9 Februaris is overleeden Ianke K. Grons wedu van 
                                      F. Braaksma oud 89 Iaaren en is alhier begraaven

                In 1671 stond de steen op naam van Arijan Bouwes erfgenamen.

                                                   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *