Martinikerk Bolsward

Graven in vak 16

1.   steen no.1
                  Ao 1783 d 25 mai is in den heere gerust Mejuffw Dieuwke Canter Visscher oud in 't 79 jaar
                  en zijnde de echtgenoote van den Heer Jacobus van Geelkerken en leit hier begraven

                                                   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

2.   steen no. 90
                  Een grote zerk vervaardigd door Venec. Lucas (?).  Boven een charitas beeld, geflankeerd
                  door een nis, waarin een satyr. Lager in een rijke porticus, versierd met caryatiden.
                  Opschriften zijn uitgesleten.
                  Volgens een register uit 1671 behoorde deze steen aan de familie Haijtsema

                                                   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

3.   Anno 1809 den 9 Januarij is in den Heere gerust Wemke Jacobs Albada de Huisvrouw 
                  van Geurt Jans Westerbaan oud 76 Jaren en ligt alhier begraven

                  Anno 1809 den 10 September is in den heere gerust Geurt Jans Westerbaan oud burger
                  luitenant der Steede Bolsward oud Circa 78 Jaren en ligt alhier begraven 

                                                   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

4.   steen no. 41
                  Randschrift:   Anno 1671 De 30 April is in de Heere gerust de E .....ae seer Discreten
                                      Ulbe Riencks Baarda Burge en Coopman binne Bolswar[t]

                  Midden:         Anno 1690 den 27en Novem is in den Heere gerust die Eerbare en
                                      Duecht[sa]me Uilckjen Taeckes Tebeijntjens de huisvrou van Ulbe Riencks
                                      Baarda [ou]t in haer 70 Iaer en leit alhier begraven

                  
Onder het uitgehakte wapen:
                                      ........... 1681 in Den Heere gerust de Eerbare Mak....Wolters Teryma (?) ....
                                      de tweede Huisvrou van de Bode Fedde(?) H. Postumus out int 34 Iaer en
                                      leid alhier begraven
                                 
                                      .......... den 19 Ianuary Christelijk in den Heere [v]erstur[ven]  den Eersame 
                                      Dis[cr]eete Fedde H. Postumus Old Gerechts Boode der [steede] B[olsward] 
                                      meede actuaris van d. boelgoed [oud] ......iaeren en leit alhier begraven


                                      ......... den 11 Augustus is in den Heere gerust Mag[teld] Munckerus wedue wijlen
                                      H. Postumus  [oud] .....Iaren en legt alhier begraven

                   In 1671 stond de steen op naam van Ulbe Riencks Baard, later op naam van Magdalena Postumus.

                                                   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

5.   Den 24 April 1757 is in den Heere gerust de Ersame Leentie Jeltes oud 39 iaar en 6 Maanden

                  Den 23 Siptember 1758 is in den Heere gerust de Ersame Romke Jeltes oud 35 iaar en 
                  10 maanden
    

                                                   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *      

 

6.   steen no. 78
                  Randschrift:  Int Iaer.......en Wygel....sij wijf sterf Ao XVc XXX De XXIII Nouebris 
                                     Hier Begrave
  ( Gotisch )                                    ( 23 november 1530 )

                  Midden:       Ao 1681 Den 11 may is seer Christelijk in den Heere ontslapen de Eerbare en
                                    Deugtrijcke Tietske Bornaeus Huisvrou van de Burgemeester Gellivs Fopma 
                                    out int 30 Iaer en Hier Begraven

                  Daaronder uitgehakte wapens.

                                    Anno 1616 Den 2 Ianvary sterf De eerbaren Tyet Roelyes Dr. De Naegelaten 
                                    Wedve van Frans Gerckes leit hier begraven

                  In de onderrand:     Bockema

                  In 1671 stond deze steen op naam van Boccama (erfgenamen).

                                                   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *