Martinikerk Bolsward

Graven in vak 17

1.   Steen no. 2
                 Randschrift:  1622 May 31 OBIIT VIR DOCTISS'  ET CLARISSIMVS SIBRANDVS
                                    SICCEMA I.V.D. DEPVTATVS ORDINVM FRISAE'  ET SECRETARIS
                                    HVIVS VRBIS, SVCCESSOR PATRIS

                 in normaal schrift:
                                    1622 May 31 obiit vir doctiss'et clarissimus Sibrandus Siccema I.V.D.
                                    deputatis ordinum Frisae' et Secretaris huius urbis, successor patris.

                 vertaling:     1622 mei 31 stierf de geleerde en uitblinkende Sibrandus Siccema I.V.D.
                                    gedeputeerde van Friesland en secretaris van deze stad, opvolger van
                                    (zijn) vader.

                 midden:       1604 Aug 4 Obiit Wlkien Reins syn wiif

                                    Anno 1681 den 29 Iuny is in den Heere gerust den Eersame en Welgeleerden
                                    domene Renatus Sickema int leven geweest Dienaer des Heilige Evangely en
                                    sijn gemeente tot Wolsom en westhem out in sijn 81 tigs Iaer ende leid alhier
                                    begraven

                                                    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

2.   Steen no. 8
                 Afbeelding van een varend schip. ( De bekende steen van de "hooischipper")
                 Randschrift:  Den 1 Iuny stierf den Eersamen Sierp Pieters oud 69 Iaren en leid hier
                                    Begraven

                                    [16]53 Den 3 AI stierf De E  Anke Pieters Huisvrou van Sierp Pieters oud 
                                    67 Iaar is hier begrave

                                                    "Hoy varen was mijn plesier
                                                     Nu ik dood ben leg ik hier
                                                     laat varen die 't lust
                                                     ik leg hier in den eeuwige rust"

                                                   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 


3.   steen no. 26
                 Hier rust het stoffelijk overschot van Innekje Lolles Steensma geliefde Echtgenoote van 
                 Petrus de Vries Med: Doctor te Bolsward. Zij werd geboren den 24 April 1789 En overleed
                 den 31 october 1825

                 In 1671 stond deze steen op naam van Phocaeus Stellingwerff.

                                                    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

4.   steen no. 40
                 een uitgehakt randschrift
                 Ao 1754 Den 23 ............[is in] den Heere gervst de [Eer]saame Symen Jans Lantinga
                 en Leidt Al Hier begraven

                                     Een zeilende schip

                 1774 den 31 may is in den Heere gerust de Eersame Watze Jelte Baarda koopman te 
                 Bolsward out in 56 jaar en leit alhier begraven

                 1781 den 1 September is in den Heere gerust de Eerbare Antje Jans Lantinga weduwe
                 wijlen
 Watse Baarda oud ruim 64 jaren en leit alhier begraven

                 In 1671 stonden drie graven op naam van burgemeester Binnert Douwes(erfgenamen).
                 Daarna heeft Claes Roelants de graven gekocht. In 1747 werd Jan Lantinga de eigenaar
                 van de drie graven. vandaar dat drie graven het nummer 40 hebben.

                                                   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

5.   steen no.40
                 Een schip met twee masten (smakschip)
                 Ao 1758 Den 3 Februaris is in den heer gerust de Eersaame Ian Tierds Lantinga Regeerende
                 Borgemeester Kerckvoogt Ouderman van het Schippersgilt Scipper en Coopman der steede
                 Boolswaart oud 63 jaaren en 4 Maanden en leit al hier begraven

                 Ao 1772 den 28 December is in den Heere gerust Wigeerus Swerms Mr Chirurgijn en Burger
                 Luitenant te Bolswaart oud 38 Jaren en 38 dagen en Leit alhier begraaven

                 Den 22 Juni 1796 stierf Jan Swerms oud Circa 30 jaar is alhier begraven

                                                   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

6.   steen no. 40
                 Een schip met twee masten ( smakschip)
                 Ao Den 31 maart 1772 is overleden Deywertje Ians de Haan Wed van wijlen Burgemeester
                 Ian Needs Lantinga in de ouderdom van 77 Iaar en 3 maanden en 9 daagen en Leyt Alhier
                 Bolsward den 6 April 1772

                 Ao 1779 den 27 May is in den heere gerust de Eerbare Sjoukjen I. Lantinga weduwe van 
                 wijlen Swerms 53 Iaren Een maand en 3 weken leit alhier begraven

                 1801 Den 2 November overleed Klaas J. Buwalda in leven mede voogd het Armehuis deeser Stad            
                 in den ouderdom van 33 jaaren en 7 maanden van 33 jaaren en 7 maanden en ligt benevens zijn
                 soontje Jan, oud 4 jaaren en 4 maanden alhier begraven
                 
                 1813 den 6 Jan: is overleden Titia W. Swerms, oud 49 Jaren en 2 Maanden ligt alhier 
                 begraven

                 1822 den 2 Juny is overleden Klaas Scrinerius Oud ruim 8 maanden ligt alhier begraven

                                                   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

7.   steen no. 65
                 Pietertje Welma obiit February 1804

                                                   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

8.   Steen no. 12
                 Een zerk rechtsonder gemerkt met A.S.L.

                                                   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *