Martinikerk Bolsward

Graven in vak 19

 1.   steen no. 2
                Randschrift uitgekapt.
                Midden:   Den 14 Sept. 1825 Ontsliep in den ouderdom van 69 jaren en 4 maanden Geertje
                              Horrius wed H.M. Scrinerius in leven secretaris van de stad IJlst en ligt alhier
                              
begraven 

                                                   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

2.   steen no. 8
                Midden: anno 1633 den 18 Decembris Is in den Heere Gervst De Eerbar enden Devghdsamen
                            Mayke Hessles Dochter in leven Echte Hvisvrovwe van Inte Simens Brouwer ovt 28
                            Iaeren  Leit alhier begraven

                            Anno 1645 Den 6 feb Is in Den Heere Gervst Den Eersamen Inte Simens Brouwer en 
                            leit alhier begraven

                            Den 1 May 1714 stierf den eerbare Deugdenrijke Mayke Intes Machet Hvisvrov van
                            de Coopman Lov Herkes Ovd 78 iaaren en leit Hier begraven 

                                                   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

3.   steen no. 3
                In den ouderdom van bijna 26 Jaren ontsliep op den 19 November 1824 Jiskjen K. Buwalda
                geliefde Huisvrouw van Douwe J. Faber pred. te Molkwerum hem nalatende een kind,
                haar stof rust hier in Vrede    

                                                   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

4.   steen no. 4
                Randschrift:   Den 2 April 1731 is in den Heere Gervst Sybolt Gerbrands Oosterhvis Old
                                    Schrijver Van Een Comp Old int 83 Iaar En Leit Alhier Begraven

                                    Den 15 May 1728 is in den Heere gervst Rink Rienks Hvisvrovw van 
                                    Sybolt Gerbrands Oosterhvis Old int 70ste iaar en leit Hier begraven

                                                   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

5.   steen no. 6
                Dubbel randschrift:   Den 10 Febr. 1622 Sterf De Hoogh achtbaren en gestrengen Heere
                                               H Ceasar Macett Vrijheer va Frince Meede Heer van Salvgien Gelegen
                                               Yn Piemont [en Mon Harrot ende leit hier begraven]

                                               Den 5 September 1628 sterf De Eerbare Vrovwe Maicke Arents 
                                               Lvnsinga Sin Wyf Ende leit Al Hier Begraven

                 Midden:                   Ao 1758 den 30 Maart is gestorven De Achtbare Heer Lou Fransen Machet
                                               in leven regerende Burgemeester en mede Voogd vant Armhuis der stede
                                               Bolsward Oud sijnde Ruim 64 Iaren en leit Alhier Begraven

                                               Den 11 Juni 178.. is overleden Goris Franses Machet en leit Alhier begraven

                                               1782 den 7 may is overleden de Eerbare Pytje Poulus Bijlsma in leven
                                               Huisvrouw van Goris Franses Machet in den ouderdom van ( niet ingevuld
                                               geweest)  jaaren en leit alhier begraven

                  In het archief van de gemeente Bolsward kwam het volgende tevoorschijn:

                     Burgemeesteren ende raden van de Stadt Bolsward. Doen condt ende certificeren door deezen,
                     dat ons uit de Acten van de Jaaren 1704 en 1706 is gebleeken, dat Eenen Frans Machet in
                     genoemde Jaaren meede Raad en Vroedschap onzer Stadt is geweest; dat dezelve in wettig
                     huwelijk, soals ons is kennelijk heeft geproviëert viff kinderen, als twee zoonen met namen
                     Lou en Goris, en drie dogters met naamen Sijke, Maeijke en Aaltie, waarvan tans nog in Leeven
                     zijn Goris en Aaltie Machet, welke beide in onzen Stadt zijn woonagtig en die wij seer wel kunnen
                     en dagelijks zien; dat wijders in onze Gereformeerde kerk St. Martini kerk genaamd, binnen 
                     onzen Stadt staande, een grafsteen is leggende met de daar op staande Grafschrift, 't welke wij
                     met ons eijgen oogen hebben gezien en geleezen en hier van woorde tot woorde geïnsereerd
                     Luidende als volgt:    'den 10 Februri 1622 Sterf de Hoohg Achtbare en Gestringe Heere Ceasar
                     Machet, vrijheer van Frinoo, meede Heer van Salugien, geleegen in Piemont en Mon Harrot ende 
                     leit hier begraven'   waar af wij deesen geregniseert zijnde gepasseeren ten faveur der waarheijt
                     en om te mogen strekken na 't oirkonde onzen Stadts Zegel ad causus en 't Praesias en Secretarie
                     handen ter bevestiging.  Actum de 13de november 1777

                              w.g.  C. Heineman      Petrus de Kok      met handen en cijfers
                    

                                                     * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

6.   steen no. 7
                Midden:   Gryttie Algra Den 3 April 1726 is in den Heere gerust d Raatsman Age Sjoerd de Boer
                              oud in sijn 43 Iaer en leit alhier begraven

                                                      * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

7.   steen no. 48
                Randschrift:   .......sterf............... ( laat Gotisch; sterk uitgesleten)

                Midden:         Ao 1580 de 11 martij sterf den Eerbare Maria Mathevs Dochter Wedve van
                                    M Ian van de Hveel

                                    1751 den 18 May is in den Heere gerust de Eerbare Lyskien Idsinga
                                    geweesene Huisvrou van Iohannis Tigchelaar in Leeven Schrijver van
                                    een Compagnie Infanteri old Raatsman en Armhuisvoogd tot Bolsward
                                    old 41 Iaar en 22 Weeken en Leit hier Begraven

                                    Den 27 April 1802 is overleden Mejufrouw Elisabeth Brolsma wedu wijlen
                                    den Heer F. Tichelaar in den ouderdom van bijkans 63 jaren

                 In 1671 stond de steen op naam van secretaris Gijsbertus Sijersma. In 1733 is het
                 graf gekocht door burgemeester Frans Tichelaar van de kerkvoogden. Het graf was 
                 toen vervallen aan de kerk.

                                                  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   

 

8.   Lucas..................obiit
                .....................21 maart 1773

                en .............
                Neelty  ...... a b ...a   (?)  
                Iamslang (?)...........d  ..y                                                                                                                        
                obiit    14 juny 1738

                                                 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *