Martinikerk Bolsward

Graven in vak 9

1.   Sytske Regnerus Fockens stierf den 24ste December 1787 en is alhier begraven


                   Titia Johanna Fockens oud 7 Jaaren stierf den 14 Sept: 1804 en is alhier begraven

                                                  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

2.   Ao 1622 Den 4 Augustus sterf den Eersamen Hoite Pijbeszo. Walpaerd olt int 44 Iaer
                  bijrsteeker in Bolsuart

                                                  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

3.   Harmanus Lieuwes Fockens in leven Mr. Zilversmit te Bolsward is gestorven den 8ste
                   October 1785 en alhier begraven

                                                  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

4.   [An]no 1636 den 12 May sterf den Eersamen [La]mmert Hendricks out int 26 Jaer en
                   leit hier begraven
                  
In een medaillon een kuipershamer tussen de letters L.H. ( = Lammert Hendricks). Lager
                  een tweede medaillon uitgekapt.

                                                  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

5.   Anno 1658 den 22 Iunius is In de [He]ere gerust den Eersamen Pitter ........nter Bode der
                  Stede Bolswaert [ou]t omtrent 39 Iaer ende leit hier begraven
                  Lager de letter M H  en een schild opgehangen aan een ring.

                                                  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

6.   Twee wapens aan een tak.
                   Midden: Ao 1692 de 23 Februarij is Godtsalich in de Heere gerust de Eerbaere Dughtsamen
                               Anna Staastius huisvrou va Doctor Sadelaar olt 31 Iaer en leit alhier begrave met
                               een kint

                               Ao 1692 de 6 September is Godsaligh in de Heere gerust de Eerzame Dughtsame
                               Iohannis Sadelaar Medisine Doctor en Schriver va een Kompagnij Infanterij oldt
                               30 Iaer menig dag en leit alhier begraven

                               Ao 1705 den 10 October is in den Heere gerust de Eerbaere en deugtsame
                               Ysbrand Ians Sadelaar ould Burgem en substruit Ontfanger van Wonseradeel en
                               kerkvoogd van dese kerk out int 69 Iaer en leit alhier begraven

                               Klaas Lws Fokkens in leven Mr. bakker tot Leeuwarden is gestorven den 25ste Juli
                               1783 in den Ouderdom van 68 jaaren en circa 7 maanden en alhier begraven

                               Klaaske Steensma weduwe Klaas Lws Fockens is overleeden den 26 Octob 1788
                               in den Ouderdom van ruim 63 jaaren en alhier begraven

                                                  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

7.   I  R  een uitgehakt medaillon  Ipe Jeltes  /  Trijntie Jelles

                                                  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

8.   Sybolt Gerbrands Oosterhuis geboren den 6 Augusti 1720 overleden den 20 Jan 1721

                   Trijntje Gerbrands Oosterhuis geboren den 5 November 1721 overleden den 5 November 
                   1723

                   Trijntje Gerbrands Oosterhuis gebooren den 10 Xbr 1723 overleden den 4 7br 1728
                   Den 7 April 1744 in dese agterkelder gezet.

                   Gerbrandus Oosterhuis in leeven regerend Burgemeester van deese Stade oud in 75e Jaar
                   gebooren den 6 Desember 1693  overleeden den 14 Februari 1768 is den 22 dito alhier in dese
                   Kelder bijgeset
                   
                   Anna Sipkes Monsma Huisvrouw van Br G Oosterhuis oud in haer 79te overleeden den 11 
                   februari 1775 en is den 19 dito alhier bijgezet

                                                   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

9.   Sipke Jans Monsma geboren den 26 Xbr 1723 overleeden den 21 Juni 1724

                  Sipke Jans Monsma geboren den 22 7br 1725 overleeden den 13 9br 1727
                  den 7 April in dese achter kelder geset

                  Swokjen Jorrijts Koopman Huisvrouw van Jan Sipkes Monsma Schrijver can 
                  2 Comp. te voet tot mackum geboren den 5 may 1701 overleden de 30 Maart 1744 
                  oud 42 jaar 10 maanden en 25 dagen Moed van het boven staan de 2 kinderen
                  Den 8 April 1744 in dese Kelder bijgeset

                  Hylkjen Sipkes Monsma huysvrouw van Dus. B. Lemstra te Worcum geboren den 31ste
                  januari 1703 ontslapen den 10 April 1769 hier bij geset den 18 dito

                  Ds. Bernardus Lemstra in leeven Praedicant te Workum oud int 76ste jaar overleden
                  den 3 April 1775 en den 11 ditoi hier bijgezet

                  1779 den 2 septbr is in den Heere gerust de Eersame Jan Sipkes Monsma in leeven 
                  meede rechter van Wonseradeel en oud schrijver van twee Compagni Infanterie oud
                  81 jaaren en 3 maanden en 5 dagen en is den 7 dito hier bijgezet

                 Janke Hanses Lezinga Huijsvrouwe van Jan Sipkes Monsma oud bijna 56 jaaren overleden
                 den 8 Maart 1786 En den 15 dito hier bijgezet

                                       * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 

10.   steen no. 2
                Sibelius Lemstra In leven I U Dor de Advocaat voor den Hove van Friesland en Secretaris
                der stad Worcum oud in sijn 39e jaar geboren den 2 januarij 1728 overleden den 20 Maij
                1766 is den 1 Juny in dese kelder bijgeset

                                       * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

11.   Synke Monsma   Celders 1710

                                       * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

12.   steen no. 10
                Randschrift:   Sipke Ians Monsma Gebooren den 15 8br 1667 gestorven den 9br 1737

                                    Bottie Lolles Repkema gebooren den 3 Xbr 1672 Gestorven den 17 Iuli 1737
                                    Man en Wijf

                Midden:         Nolle Ians Nollides schrijver van een Compagnie te voet gebooren den 17
                                    Augusti 1708 gesturven den 8 January 1746

                                    Jetske Monsma overleeden den 13 May 1750 oud 42 jaar 15 weeken en 1 dag

                                    Bothe Basseleur overleeden den 6 November 1753 oudt 10 Jaar 14 weeken
                                    4 dagen

                                    Ybeltje Basseleur overleeden den 8 November 1753 oud 4 Jaar 11 weeken en
                                    2 dagen

                                               * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

13.   Anno 1635  M . D . H . K .       Met afbeelding van een weversspoel.

                                               * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

14.   Ao 1764 den 17 Augustus is in den Heere gerust den Eerbaare Henderijna Sippens in de 
                ouderdom van 19 Iaren 9 Maanden 4 dagen en leit Alhier begraven

                                               * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

15.   steen no. 8
                Dubbel randschrift:  Anno 1662 De 28 Mart Is In De Heere Gerust De Eersame Hoyte
                                             Meles  Olt int 74 Jaer ende leit begrave
                                             De 10 september is in den Heer gerust Den Eerbare Simck Tyerdts
                                             Hvisvrov Van Hoyte Meles  olt int 68 Jaeren [en]de leit hier begraven
                                             Anno 1650 Den 3 Iuly Is In Den Heere Gerust de Eersame Frier Melys 
                                             Hoytes
                                             Frier Hoytes Zoon out int 2........
        ( breekt af )

                Midden:     De juffer Simontje Heineman oud 28 jaaren 8 maanden en 27 dage dogter van
                                den Heere Cornelis Heineman Burgemeester der stad Bolswert overleed op den
                                van Wintermaand 1791 en legt hier Begrave

                                1796 den 10 Maart stierf Juffrouw Wypkien Menalda Huisvrouw van den Oud
                                Burgemeester C. Heineman oud 64 Iaaren 11 maanden 9 dagen en legt alhier
                                begraven

                                1821 den 11 Februarij overleed Dieuwke Jeltes Zandstra oud 9 jaren 11 maanden 
                                en ligt alhier begraven

                                1825 De 1 januarij is overleden Willem Heineman van Zandstra oud 7½ Jaar ligt
                                alhier begraven

                                Op de linkerbovenhoek heeft de zerk het merk van de maker  ////

                                                   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

16.   Aon 1602 de 2 aprilis is gestorven Taetske Oene dr. olt 7 Jaren min 18 dagen

                Ao 1619 den 8 Februaris gesturven [d]e Eerbare Idske Riencks Dochter huisfrouwe van
                Ycke Oenes ende leit alhier begraven met 1 van haer kinderen

                                                   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

17.  Dubbel randschrift:  Int jaer ons here MVC XIX XXIIII dage I merte sterf de hoege geleirde
                                             wijsen doct Johanis Petie Sijxtius doct in beide rechte en leit begr te 
                                             lope sin pouwels kerke i engelat

                                             Ao XVCXXV  starf h' Hilbrat Tabba  j lejt hjjer bjgrauene  bijd v de siel

                                                   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

18.  steen no. 77
                Antie Attes Agema oud omtrent 14 Iaaren is gestorven den 28 Ianuarij 1741 en is alhier
                Begraven

                Ipke Riemers Nieland huisvrou van W.A. Agema oud omtrent 60 Iaaren is den 20 Iannvari
                1744 gestorven leit alhier begraven

                Atte Pietters Agema oud Burgemeester en gasthuisvoogd der steede Bolsward oud ruim
                82 iaaren is den 6 Februari 1771 gestorven is hier begraven

                Ao 1775 op den 8 februari is overleeden Riemer Agema oud omtrint 52 Iaaren en Leidt
                Alhier begraaven   
                Verder nog de letters:  A . P . A   ( =  Atte Pietters Agema)

                In 1671 stond de steen op naam van secretaris Sijersma; in 1724 heeft burgemeester
                Atte Agema het graf met de steen gekocht.

                                                  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


19.   steen no. 23
                 Randschrift:  Ano 1570 Den 14 Novebris sterf De Eerbare Wigle Hanniia

                                    Ao 1607 De 31 Decembris sterf De Eersame Mr Iacob van de Burch Chirvgijn
                                    ovt 75 Iaren

                  Midden:       Ano 1591 de 17 Marty is gestorve de E Wigle Scheltonis

                                    Ao 1597 den 28 February is gestoruen Richjt Schelte dochtr

                                    Ao 1573 de 10 Iuny is gestorven Itzt Wigle Hannia dr out haft .... Iaren
                                    en legge hier begraven

                                    A ......... de 20 October sterf de Eersamen Evert Oicke....

                                    Ao 1661 Den 19 Augusti sterf de Eerbare Olfert Olferts Dr En leit hier
                                    begraven

                                    Den 28 Dece[mber 1645] sterf Ytke Scheltes do E[v]er[t] Oickes wed

                                                  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

20.   K  Kelder niet open

                                                  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

21.   Steen no. 120
                Een wapen met een vrouw met twee wapens.
                Wellicht het graf van Rixt Aeminga

                                                  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

22.  Gotisch
                Int jaer ons heren dusent wijf hondert en fyer den elften dach in die mart sterf
                den eerbaren Jan Jan soen
                                            ( 11 maart 1504 )

                Ao MVc en XXXVI  de XXIX dach may sterf Joest Gysberts wyf        ( 29 mei 1536 )
                
                Dan de naam:   Sydtse Reins 

                In normaal schrift: 

                in jaer 1714 den 28 maert is in den Heere den Eersame Sydtse Reins out in het 64
                iaer en leit alhier begraven

                A 1724 de 9 April is in den Heere gerust Francuskes Heesterman 59 Jaar en leit
                alhier begraven

                Ao 1771 den 11 april is obijt  a.v.p. A. Van Gorp R I P

                1804 2 juli obiit a.v.p. Bernardus Bolmer  aet 79 E T 79  R I P

                                                 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

23.   steen no.2
                De WelEerwaardige Heer Jan Adam Kesler geboren te Doesburg den 28 october 1738
                van 1770 tot 1802 Predikant te Bolsward Stierf alhier den 2 April 1802 en den 
                6 November deszelfden Jaars Overleed deszelfs Dochter Jufvrouw Trijntje Elgersma
                van Kesler Huisvrouw van den Heer A.C. Diepenbrugge oud 26 jaren en 24 dagen

                den 11 September 1826 is overleden Antje Elgersma wed J.A. Kesler in den ouderdom
                van ruim 92 Jaren en ligt alhier begraven

                                                 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 

24.   steen gemerkt met  HB;  daar boven  K

                                                 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

25.   steen no. 3
                1684 de 5 Ofy is geboren Hylke Sytses wed. van Jacob Synes Algra Gestuyrven de
                25 7 6 ..... en leit Alhier begraven

                Ao 1781 den 1 Iuly stierf de Juffer Aaltie Elgersma oud 49 Iaren 3 maanden 22 dagen
                geboren de 9 Maart 1732 en legt hier begraven

                Roelof Weidema overleed de 4 Augustus 1809 in de ouderdom van ruim 38 Jaren

                                                 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

26.   Een gedeelte van een steen
                .......... Fontein oud 7 jaar en 4 maanden

                                                 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

27.   steen no. 127
                Ao 1580 den 21 may sterf den eersa[men]  [I]an Baerndtszoon......

                Doed Syrcks en Tedt Syvrdts leggen hier begraven

                Een oude altaarsteen; vier van de vijf kruisen zijn zichtbaar.

                                                 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

28.   steen no. 6
                 alleen leesbaar:   Sioerd Gerardus......

                                                 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

29.   steen no. 115
                 Kinderzerkje, in 1671 stond de steen op naam van Anneke Hoegera

                                                 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

30.   1761 den 16 October is in den Heere gerust de Eerbare Slintie Romkes oudt
                 78 Jaaren en 6 Maanden en Leyt Alhier begraven

                 Ao 1764 Den 15 maart is in den Heere gerust de Eersame Jelte Watses oud 76 
                 Jaaren en 11 Maanden

                                                 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

31.   Gotisch
                 Int jaer ons Heren MCCCCLXXV op ten achten dach in de maert starf
                 Willem Fredryc ........... en bidt voer syn siel

                 Op de zerk staat een miskelk afgebeeld.

                                                 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   

 

32/33. Twee grafstenen. De ene is sterk verweerd en onherkenbaar; van de andere is de tekst
                    volledig uitgekapt.

                                                 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *