Martinikerk Bolsward

Graven in vak 2

1.   steen no. 36
                  Randschrift:   MVc LXII  de XVI Avgvst  sterf Rinck Gerrits Doch Gerbrands Bernardus
                                      
wiif......                                                        ( 16 augustus 1562 )

                                      De rest van de steen is sterk afgesleten

                  In 1671 stond de steen op naam van burgemeester Taackle Thomas Farchs.

                                                   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

2.   steen no. 96
                  Randschrift:  .......................er Willem Corne.........Febrevary Ao 1675....
                  Daaronder twee vakken geheel uitgesleten.

                                                   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

3.   steen no. 1G
                  Randschrift uitgekapt
                  In den ouderdom van 28 jaren en circa 11 maanden ontsliep den 24 April 1823 
                  Trijntje K. Buwalda geliefde Huisvrouw van Petrus J. Scrinerius hem nalatende 
                  drie kinderen  haar stof ruste hier in vrede

                                                   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

4.   steen no. 65
                  Ao 1755 Den 18 July is in den Heere gerust de eersame Syne Algera van Sanders out
                  int 27 Jaar en leit Alhier Begraven

                  Op de zerk zijn nog sporen te zien van eerdere opschriften. In 1671 stond de steen 
                  op naam van Maarten van Rheen.

                                                   * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

5.  steen no. 86
                 Randschrift:   Ao 1643 Den 19 Febrvary sterf Die Eerbare Imckien Oenis Iorna Die 
                                      Hvisvrov van Anne Heerkis

                 Midden:        Ao 1658 den ....February is in den Heere gerust den Eerbaren Godtsaligen
                                    Trintie Bouckes Gerlsma Ende leit hier begraven

                                    Den 19 December 1680 is in den Heer Gerust Anne Herckes Iorna in 
                                    leeven burgemees[ter] ende ontvanger van de floreen binnen Bolswaert
                                    old in het tachtichste Iaer ende leit alhier begraven

                 In 1671 stond de steen op naam van Anne Heerckis.
                 Anne Heerkes woonde in 1661 op de Wipstraat.

                                                  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

6.   steen no. 55
                  Een randschrift met Gotische letters uitgesleten en overkapt.

                  Anno 1721 den 29 A[ugustus] is in d[en] Heere gerust M........ D[ircks]  B[oersma]  Huisvrou 
                  van den manhaften Heer Christoffel Middaghten Schout be nagt van Vriesland out in haer 
                  63(?) ia[er] 9 maenden en [le]it hier begraven

                       Z[eer be]mint van haaren Man Middaghten
                       bevrij[t v]an aerdtse lijf en leet sal sy
                       Godts oordeel hier verwachten

                  De 2 ianuari ........overleed mejuffrouw Riemke W[opkes] [huisvrouw] van [I]an Cremer
                  [v]oogd van het wee[s]h[uis] [in den] ouderdom van bijna 26 iaar [en] legt al[hier]
                  begraven

                  In 1671 stond de steen op naam van Sijercks Meijlema.

                       Christoffel (Cornelis) Niddagten (*1665 - † 1723)
                       Christoffel Middagten werd in 1665 geboren te Sexbierum. Hij begon zijn 
                       loopbaan als matroos en voer o.a. op Groenland (walvisvaart).
                       Hij klom op in rang en was de laatste schout-bij-nacht voor de Friese
                       admiraliteit. Hij is vooral bekend geworden als tekenaar van zee- en landkaarten.

                       In april 1720 vestigde Christoffel Middagten zich met zijn vrouw Dettje Dirks vanuit 
                       Harlingen in Bolsward. Op 3 mei 1720 kwam de attestatie van hem en zijn vrouw
                       in de kerkenraad ter sprake. 
                       Letterlijk staat er 'schout bij Nagt wegens Ed. Mog. collegie ter admiraliteidt in Vrysland'
                       Christoffel Middagten en Dettje Dirks woonden op de Grote Dijlakker.                

                                                  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

7.   steen no. 121
                  slechts leesbaar:  .......er..erdt S..........Leit Hier Begraven  Godts Willemoed wede........

                  In 1671 stond de steen op naam van secretaris Harings.

                                                  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

8.   Anno 1708 den 15en Ianuari is in de Heere gerust de Eerwaerde heer Iacobus Lollema 
                  out in syn 36 Iaer ende leit alhier begraven

                  Sieberen Pitters en Baukien Sieberens leggen al hier begraven

                  Anno 1795 den 20 Maart is in den Heere gerust Durk Hiddes de Boer in den ouderdom
                  van ruim 56 jaaren en leid alhier begraven

                                                   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


9.   steen no. 16
                  Trijntje ten Brink
                  geb. 1803            overl. 1830

                  .....Johanna ten Brink
                  geb. 1833            overl. 1834

                  Hendrik ten Brink
                  geb. 1801            overl. 1833

                  Jan ten Brink
                  geb. 1810            overl. 1861

                  Gertke IJsbrands
                  wed. H. ten Brink  72
                  geb. 1808            overl. 1861

                                                 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *