Martinikerk Bolsward

Verdwenen grafzerken 2

23.    Anno 1651 de 20 May sterf de Eerbare Berthgen Gerlefs do hvisvrov [va]n
                 Egbert van Emmenes ende leyt alhier [be]g[rauen]

                 Anno 1678 den 18 September is in den Heere gerust de Eerbare Trinti van Hemstra
                 in leven Hvisvrovw van Egbert van Emmenes oudt 59 iaren

                                             * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


24.    Kleine witte zerk met een miskelk

                                             * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

25.    Witte hoofdsteen
                  ..........an ........w...tte..........

                                             * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

26.    Zerk met I Rebel.......en .......J. Brandt

                                             * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

27.    Klein wit zerkje
                 Gotisch:  Heer IJelmer ..toer vp Nijland Iude.........eli.....
                               .....syghe .......a..........

                 Daaronder een vrijwel uitgesleten miskelk

                                             * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

28.    Den 2 Julij 1784(?) is .......... Jannaatje ......... dogter van ....... Geelkerken
                  ....... overleden oud 4..[jaeren] ........ en 2 Daagen [en leit alhier begraven]
                      Dees steen besluit..........
                      Een waardig ..................
                      Sij legt hier neer ...........
                      En wagt van God ..........

                                             * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

29.    Ian Dirks Brouwer ........ overleden den 9 Febrij 1787(?) oud 52 Iaaren (11) Dagen
                  Annigje Hesseling wed. I.D. Brouwer [o]verleden den 2 Maart 1807 oud ...8 Iaren en
                  .... Maanden

                                             * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

30.    Anno 1666 den 2 Nouemb[er] [is in den Heere] gerust den Eerbare Feye [Riencks]
                  Huisvrou van Rient Fed[des] ..... ende leit al hier be[graven]

                  Het betreft hier Feijck Riencks, de echtgenote van Rienck Feddes, meester kuiper.
                  Ze woonden in 1661 op de Wipstraat.

                                             * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

31.    Cirkelmedaillons met uitgekapte alliantiewapens in de hoeken.
                  ............. bert Douw[esz] .........Borghem[eester] ...........en [leit alh]ier [begraven]

                                             * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

32.    Ao 1716 den ......... rust de veelg...... Ont Genera[al] .........ken meede Subst.......
                  Floreen Landm ............ en legt al[hier begraven]

                                             * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

33.     Ao 1646 de......Avg........ [J]acob Gysbert.........s Roos............
   
                   Dit is het derde kind van de dichter/voorzanger Gysbert Jacobs. 
                   Volgens een register uit 1826 lag deze steen in de zuiderbaarhoek. (Direct na de ingang links)

                           ----------------------------------------------------------------

                             Gysbert Jacobs           *         
                                                           † september 1666
                             gehuwd in 1636 met:

                             Sijcke Salves             *
                                                           † september 1666

 

                          kinderen
1. Aeltsje     
* 1638      
† 1656 
2. Salves 
* 1641 
† 1666
3. Jacob 
* 1644 
† 1646 
4. jacob 
* 1647 
† 1656
5. Antsje 
* 1650 
† 1656

 


                                              * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *              

34.    Anno 1668 den 24 Novembris is in d[en] Heere [gerust] [den Ee]rbare Ta[et]s[ke] [Ottis]
                  ........ [inl]eve Hv[is]v[rov van]  ... [Aern Dircks(?)] ende [leit alhier begraven]

                  Dit zou Taatske Ottis kunnen zijn, de echtgenote van Aern Dircks, de lijndraaier. Het 
                  echtpaar woonde bij de Blauwpoort.

                                              * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

35.    A1582 de 15 Noueber sterf de Eersame man Tiaert Claesz. plochmak[er]

                 Ao 1613 den 14 November sterf de Eerbare Anne Feyckes de hvisfrovwe van 
                 Pieter Bavckes leyt hyer begrave

                                              * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

36.    Klein wit zerkje
                 Gotisch randschrift:  ..... itorhier bae..........ex
                 Verder een miskelk.

                                              * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

37.    Rode Bremer  steen als drempel gebruikt in de deur aan de noordzijde van het koor naar
                 de sacristie.

                 .............Eerbare en Godsal[igen] [T]rijntie Iellesdr Hvisvr [v]an Matthaeus Barn[hardi 
                 Brugbron] Dienaer des Godtl. W[oorts] tot Bolswaert

                 Ao 1646 den 28 Aug. is in den Heere gervst die duchts[ame] [j]ongedochter Fedke 
                 Matthaeus ....... ende leggen alhier begra[ven]

                 Mattheus Bernhardi Brugbron was dominee in Bolsward van 1644 tot 1650. Na 1650 was
                 hij predikant in Harlingen tot aan zijn dood in 1670.
                 Trijntie Iellesdr  -  ook wel bekend onderd de naam Trincke Jelles  -  was de eerste vrouw
                 van Matteus Bernhardi Brugbron. Zij kwam voor 1650 te overlijden.

                                             * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

38.    Ao 1678 den 2 mayus stierf mr Ivrien Ians Ilpendam in leeven 42 iaeren organist in 
                 Bolswaert alhier begraven 0ut 73 iaeren

                 In 1661 woonden 'meijster' Jannisz. Ilpendam met zijn vrouw Sara Jarichs op de Kampen.

                                             * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

39.    Grote zerk met op de hoeken uitgekapte mannen- en vrouwenwapens. De onderste 
                  hoekmedaillons zijn gebruikt.

                  Anno 1717 den 26 October is in den Heere gerust den eersamen Discreten Syne Iacobs
                  Algra old Burgemeester en generael Ontfanger en Koopman [der] Steede Bolswaart
                  out 61 Iaer en .....[maan]den 2 w[eeken] [en leit] hier begraven

                  An[no] 1719 den 27 April is in den heere gerust den [Eer]b[a]e[r]e Deugrice Namkien
                  Andries Wedu van bovengenoemde Burgemr. Syne Al;gra out omtrent .....iaer en leit
                  alhier begraven

                  Anno 1734 den 8 Februvari is in den H[eere] gerust den Agtbare Pytter Synes Algra in 
                  leven Schrijver van een Compagnie te v[oe]t oud Burgemeester en vroedsman van de
                  stad Bolsward voogd van 't Armhuis en Weeshuis aldaar oud in 57ste iaar en leid alhier
                  begraven

                  Ao 1775 den 20 Ianr. overleed Iel..........we van den oud Burgemeester Pieter [Algra] oud
                  in het 7[6]ste [en leit alhier begraven]

                                              * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

40.    Ao 1640 den 24 Iannuarij is gesturven den Eersamen Claes Heertszo out 65 Iaren ende
                 leit alhier begraven

                 Ao 1641 den 17 September sterf de Eerbare Hoi...Hamckes Dr. die huijsvrou va Heert
                 Claessen en leit alhier begraven

                                              * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

41.    1747 den 23 October is in [den] Heere gerust de Eersaame d......... Djurre Mr. Schoenmake[r]
                  oud 87 Iaar en leit alhier begraven

                                              * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

42.    Op de 22 October 1692 is in den Heere gerust de Eerbare Cathelijne Elgers Brui...... weduwe
                  van Burchm[an] ....[out] ...jaer en leit [alhier begraven]

                                              * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

43.    Anno 1685 den 26 Augusti is in den Heere gerust den Eerbare Botske Lolkes dochter Benna de
                  huisvrou va Haring Fongers int 52 [iaer en leit alhier begraven]

                                              * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

44.    Ano 1612 Den 22 Nayus sterf de Eerbare Lijevwe Lijvwes end leyt Hier Begraven

                                              * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

45.    Anno 1666 den 11 July is godsaligh ontslapen de godsalige en geleerde Heraclitvs Bornaevs
                  Student der vrije konsten oud in het 18de jaer wiens lichaam hier rust

                                              * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *