Martinikerk Bolsward

ANBI-gegevens

Naam van de instelling:

Stichting Vrienden van de Martinikerk Bolsward

 

RSIN: 858753108

 

Contactgegevens:

Mailadres: Vrienden@martinikerkbolsward.nl

Bezoekadres: Groot Kerkhof 1A, 8701HG Bolsward

Telefoonnummer: 0515573652

 

Doelstelling:

Het bijeenbrengen en beheren van geldmiddelen, alsmede het coördineren van de besteding ervan, zulks ten behoeve van het onderhoud en de restauratie van het interieur en exterieur van de Martinikerk van Bolsward.

 

Hoofdlijnen beleidsplan:

De stichting beoogt het multifunctionele gebruik van de Martinikerk te promoten en uit te breiden. Daarvoor zijn aanpassingen en nieuwe voorzieningen noodzakelijk om de aantrekkelijkheid voor de bestaande gebruikersgroepen te vergroten en nieuwe gebruikers van de kerk aan te trekken

We willen van de Martinikerk een multifunctioneel kerkgebouw maken, met betere voorzieningen. Na een vernieuwde beeld-en-geluidsinstallatie moeten nu de toiletten en de keuken worden aangepast. Ook de glas-in-lood ramen moeten worden gerestaureerd. Dat gaat veel geld kosten.

Door middel van niet-kerkelijke activiteiten en werving van donateurs en fondsenwerving willen we dit geld bijeenbrengen.

 

Bestuurders

Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden en minimaal uit het voltallige College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente van Bolsward. (Art.3.1 statuten)

Het bestuur heeft een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, zijnde dezelfde personen die deze functies vervullen binnen voormeld College van kerkrentmeesters. (Art.3.2 statuten)

Voorzitter: H.W. Meijerink

Secretaris: I.G. de Visser

Penningmeester: C. de Rouwe

Leden: T. Wiersma

                F.G. Feenstra

                O.T. Damstra

 

De bestuurders genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zijn hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitvoering van hun functie gemaakte kosten. (Art. 3.5 statuten)


Wilt u ons steunen. Wij zoeken donateurs!

 

Bij een jaarlijkse donatie van tenminste 20,00 krijgt u van ons regelmatig (via de mail) nieuws van de activiteiten in de Martinikerk.

 

Ons bankrekeningnummer is NL26 RABO 0330 0650 76

t.n.v. Stichting Vrienden van de Martinikerk Bolsward

 

U kunt dit formulier inleveren aan de uitgang van de kerk of opsturen naar:

 

Stichting Vrienden van de Martinikerk Bolsward,

Groot Kerkhof 1A, 8701HG Bolsward.

 

Ook kunt u een gift deponeren in de bus voor het restauratiefonds aan de uitgang van de kerk

 

Jaarrekening 2019

Baten

Lasten

Beginsaldo 1/1 2019

€ 1.123,99

Bankkosten

€ 139,19

Donaties

€ 340,00

Kosten pinnen

€ 43,02

Opbrengst boeken

€ 7.896,70

Verzekering

€ 200,34

Drukwerken

€ 264,99

Opslag boeken

€ 181,50

Naar Restauratiefonds Martinikerk

€ 8.000,00

Eindsaldo 31/12/2019

€ 531,65

Totaal

€ 9.360,69

€ 9.360,69

 

Toelichting en beleidsplan

Het doel van de stichting is om zoveel mogelijk gelden bijeen te brengen ten behoeve van de restauraties en het onderhoud van de Martinikerk in Bolsward. Daartoe zijn de volgende activiteiten ontwikkeld:

Boekenmarkt in de Martinikerk.

Deze wordt jaarlijks gehouden van 1 mei tm. 30 september en is een groot succes. De boeken worden gratis ingebracht en voor een redelijke prijs verkocht. De jaarlijkse opbrengst is steeds rond 8.000.-

Donateurs

Het aantal donateurs is nog gering en zal moeten worden verhoogd. In de kerk liggen wervingsfolders. Bij bijzondere gelegenheden zullen de mensen hiertoe worden aangesproken.

Overige activiteiten

In de zomermaanden is de kerk dagelijks geopend voor bezoekers. Daarnaast worden Open kerk activiteiten gehouden rond de aktie Kerkbalans en met Open Monumentendag. Onderzocht wordt of via de Stichting benefietoptredens verzorgd kunnen worden.

Subsidies

In 2018 is een subsidie van 35.000.- toegekend uit het Iepen Mienskipsfûns van de Provincie Fryslân. In 2018 is  28.000.- ontvangen; de rest wordt verwacht in 2020 na de uitvoering van het ingediende projectplan Martinikerk Multifunctioneel. Een commissie geldwerving is bezig om verdere subsidies aan te vragen.

Toelichting op de jaarrekening

Bij de baten is het aantal donateurs nog niet zo hoog. Er zijn ook eenmalige giften bij. Nu we de ANBI-status onlangs hebben gekregen (zie hieronder) hopen we meer donateurs aan te kunnen trekken. Bankkosten en pinkosten zijn vaste terugkerende kosten, evenals de verzekering die wij als Stichting hebben afsloten voor het houden van activiteiten. Drukwerkkosten zijn die voor het maken van affiches en folders. Aan het einde van het seizoen zijn 6 pallets met boeken overgebracht naar een opslagplaats, waar we per maand € 75,00 ex. BTW voor moeten betalen. We zoeken naar een goedkoper alternatief, anders moeten we veel (mooie) boeken weg doen. De jaarrekening is besproken en vastgesteld in het College van Kerkrentmeesters. 


ANBI-status Stichting


De stichting is in 2018 opgericht met als doel om fondsen te verwerven voor het behoud van onze fraaie Martinikerk. Dit is een culturele doelstelling, waarvoor de Stichting ook een ANBI-status heeft gekregen met terugwerkende kracht tot 1 jan. 2019. Giften aan deze stichting zijn daarom (boven de drempel) 25% extra aftrekbaar. Ook voor deze Stichting is de regeling voor periodieke giften van toepassing, waarbij dan de drempel komt te vervallen. Ons RSIN-nummer is: 8587 53 108. 


Periodieke giften


Wij bieden u ook de mogelijkheid om uw bijdragen aan de Stichting vast te leggen in de vorm van een periodieke gift.

Voorwaarden voor aftrek van periodieke giften.
Periodieke giften mag u aftrekken onder de volgende voorwaarden:
  -  U maakt minimaal 1 keer per jaar bedragen over
  -  De bedragen zijn steeds even hoog.
  -  U hebt de gift laten vastleggen in een onderhandse akte van schenking.
  -  U doet deze gift minimaal 5 jaar achter elkaar. Bij overlijden geldt deze termijn niet.
  -  Er staat geen tegenprestatie tegenover.

Voor de aftrek van periodieke giften geldt geen drempel en geen maximaal aftrekbaar bedrag. Voor meer informatie: vrienden@martinikerkbolsward.nl